Arbejdstid og nyttejob

Nyttejobs skal aflønnes i henhold til gældende overenskomst

Enhedslisten indstiller hermed følgende forslag til vedtagelse:

Alle borgere, der sendes i nyttejob, skal arbejde på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Forslaget betyder, at en borger i et nyttejob alene skal arbejde i det antal timer, som det vil tage vedkommende at tjene sin respektive ydelse ind, når arbejdet udføres efter den gældende overenskomst indenfor det givne område.

Såfremt der ikke findes en overenskomst på området, inddrages den relevante fagforening i fastsættelsen af en passende timeløn med udgangspunkt i øvrige sammenlignelige arbejdsområder.

Begrundelse for forslag om aflønning af nyttejobs efter gældende overenskomst:

Formålet med nytteindsatsen er, at de ledige arbejder for deres ydelse og indgår i et arbejdsfællesskab. – Frederikshavn Kommunes nytteindsats bør selvsagt imødegå intentionerne i lovgivningen. Dette bør imidlertid ske på en måde, hvormed kommunen ikke samtidig bliver løntrykker eller udøver det, som kan betegnes som løndumping – og forskelsbehandling.

Det er Enhedslistens overbevisning, at en kommune altid har en skærpet forpligtigelse til at vise vejen for dens borgere og virksomheder i form af selv at gå forrest med ’det gode eksempel.’

Frederikshavn Kommune har april 2014 vedtaget at anvende sociale klausuler – herunder arbejdsklausuler, således at disse klausuler fremadrettet gælder for arbejde, som udføres for Frederikshavn kommune. Det vil understøtte ordnede arbejdsforhold og fremme beskæftigelsen og uddannelseshensyn hos kommunens eksterne samarbejdspartnere.

Frederikshavn Kommune bør naturligvis internt efterleve de samme krav.

Desuden vil forslaget give en reel ligestilling mellem henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og de udfaldsramte forsikrede ledige, således at der i alle tilfælde aflønnes ligeligt for et konkret arbejde i henhold til princippet om ’lige løn for lige arbejde.’

Som det forholder sig i øjeblikket, vil der kunne forekomme, at en forsikret ledig og en kontanthjælpsmodtager, som begge er i nyttejob, går side om side og udfører en fuldstændig ensartet type af arbejde, men hvor kontanthjælpsmodtageren kun aflønnes med ned til en tredjedel af, hvad den forsikrede ledige oppebærer i ’løn’ for det selvsamme arbejde.

Økonomi.

Enhedslistens forslag vurderes at være udgiftsneutralt i det, der tages udgangspunkt i borgerens hidtidige ydelse, og det ugentlige timetal i nyttejob dermed fastsættes ud fra denne ydelse sammenholdt med den bærende overenskomst indenfor det pågældende område.

Baggrund

Et flertal af Folketingets partier vedtog før sommerferien en kontanthjælpsreform. En af hjørnestenene i den nye reform er, at uddannelses- og/eller arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fremover vil blive mødt med et krav om at skulle arbejde for kontanthjælpen, enten i et nyttejob (nytteindsats), virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob.

Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen således i kraft. – Og dermed indførtes også nytteindsatsen, som et nyt redskab i beskæftigelsesindsatsen.

(Lov nr. 895 Ændringslov til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Derudover indførtes der 1. januar 2014 en ny arbejdsmarkedsydelse for de ledige, som opbruger dagpengeretten/uddannelsesydelsen. Disse forsikrede ledige har efter en måned også ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud (løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller nyttejob på 20 timer/ugen).

Målgrupper for nyttejob er således:

Åbenlyst uddannelsesparate, som modtager uddannelseshjælp, skal i nytteindsats, indtil de påbegynder ordinær uddannelse (målgruppe 2.12)

Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal  senest efter 3 måneder med kontanthjælp enten i nytteindsats, virksomhedspraktik eller i en ansættelse med løntilskud

(målgruppe 2.2)

Forsikrede ledige, der har mistet retten til dagpenge, og som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, skal senest efter 4 uger have tilbud om nytteindsats (20 timer ugentlig), virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.