EL ønsker selvstændig ledelse på alle folkeskoler

Målstyring og effektivisering har i årevis sat kursen for skoleområdet i Frederikshavn Kommune og nåede sit absolutte lavpunkt med skolereformen, fulgt af den kommunale centralisering af over 20 skoler til fire skoledistrikter samt beslutningen om aldersintegrerede indskoling.

Uden nogen form for introduktion til skolelivet måtte 5-7 årige børn navigere rundt i skiftende farve- og grundhold i en meget længere skoledag med færre voksne.

I Enhedslisten er det vores udgangspunkt, at hvis børn trives, lærer de. For derfor både at understøtte øget trivsel og læring mener vi, at man i Frederikshavn Kommune er nødt til at gøre op med den ledelsesmæssige organisering i skoledistrikter.

Vi mener, at denne struktur modarbejder, at der kan skabes øget trivsel for børnene gennem et bedre forældresamarbejde, mere nærværende ledelse, og mere pædagogisk prioritering af at skabe gode fællesskaber og et godt skolemiljø for vores børn.

Trivsel for alle i folkeskolen er ikke kun medarbejderne og ledelsens opgave. Det kræver, at også forældre og børn inddrages i og har medansvar for opgaven. I distriktsstrukturen har forældreinddragelsen imidlertid svære vilkår.

En af grundene er, at forældrebestyrelserne ikke kun har ansvar for den skole, de er engageret i, og hvor de har kendskab til børnene og medarbejderne, men et helt skoledistrikt. Forældrene har dermed ikke mulighed for at bruge dette vigtige lokale engagement og kendskab til de enkelte børn og medarbejdere til at løse konkrete problemer på den enkelte skole. I stedet er bestyrelserne i for høj grad reduceret til passivt at blive opdateret omkring de nyeste retningslinjer fra centralt hold.

En anden grund er at forældreinddragelse anses som et forstyrrende element under den nuværende struktur, hvor skoleledelsen måles på deres evne til loyalt at føre retningslinjer fra centralt hold ud i livet. Dette frem for at blive målt på deres faglige og relationelle evne til at skabe et godt forældre fællesskab og engagement, som kan støtte op omkring trivslen i skolen.

Det ensidige fokus på at opnå målsætninger udstukket fra centralt hold forhindrer desuden, at både medarbejderne og børnenes kompetencer kan komme i spil med hensyn til den meget nedprioriteret pædagogiske opgave med at etablere klassefællesskab, medansvarlighed og gode sociale spilleregler børnene imellem.

Distriktsstrukturen bygger på mistillid til, at skoleledelse, undervisere, forældre og børn kan samarbejde om at sikre ensartede høje standarder for faglighed og trivsel. Vi mener i Enhedslisten, at dette samarbejde er grundlaget for faglighed og trivsel.

I stedet for en stramt styret ledelsesorganisering med fokus på ensretning og målstyring på tværs af skoler bør der være organiseret erfaringsudveksling mellem skolerne, hvor vi kan bringe alt det i spil, vi de senere år har lært omkring børns forudsætninger for trivsel og læring. Vi kan opnå højere trivsel og inklusion hos vores børn, forudsat at vi tænker skolerne som læringsfællesskaber, vi alle har ansvar for og andel i, frem for serviceudbydere.

I Enhedslisten arbejder vi for:
• Selvstændig ledelse og forældrebestyrelse i alle skoler og daginstitutioner
• Pædagogisk kompetence og samarbejdsudvikling af ledelse, medarbejder, forældre og børn i retning af inddragelse og trivsel som grundlag for den gode skole
• Decentralisering, opdeling i mindre enheder, mindre klasser, kortere skoledage, særligt for de små, men med flere lærere/pædagoger i undervisningen
• Valg af metode til at opnå folkeskolen og fagenes overordnede formål om dannelse, demokrati, viden og færdigheder skal tilbage til lærerne med inddragelse af børn og forældre.