Enhedslistens forslag til budgetændringer:

Bemærkninger til Enhedslistens forslag til budgetændringer:

Forslag 1 

Niveauet er så presset inden for den kommunale service, at Enhedslisten ser det, som det vigtigste for budget 2015, at der ikke nedlægges flere stillinger på dette område.

Derfor stiller Enhedslisten forslag om, at 1% effektivisering på driften gives tilbage til de respektive udvalg på nær Sundhedsudvalget, som kompenseres ved at få overført nogle af ældremillionerne.

Forslag 2

Der oprettes en stilling som kombineret borgerrådgiver/whistleblower,
som refererer direkte til Økonomiudvalget.

Det overordnede formål med en borgerrådgiver er at signalere åbenhed i den kommunale sagsbehandling og give borgerne sikkerhed for, at man kan få uafhængig, uvildig hjælp, hvis man har svært ved at finde rundt i det kommunale system og ikke er sikker på, hvad der er ens ret og pligt..
Det vil dels skabe tryghed hos borgerne og dels aflaste kommunale medarbejdere, fordi mange misforståelser vil blive rettet, inden de udvikler sig til tidskrævende sager for den kommunale administration.
Borgerrådgiveren skal styrke retssikkerheden for borgere og ansatte i kommunen ved at
– vejlede borgerne i, hvilken muligheder der er, når de har brug for hjælp, og om hvordan man søger den.
-Hjælpe med at forstå information fra kommunen.
-Hjælpe borgerne igennem det kommunale system og sikre, man bliver hørt.
-Hjælpe med at forstå en afgørelse fra kommunen.
-Rådgive om hvor og hvordan man klager over kommunens afgørelser
-Hjælpe med at forstå kommunens beskrivelse af et områdes service-niveau, kvalitetsstandarder, svartider osv.
-Hjælpe med at finde og kontakte afdelinger og ansatte ved Frederikshavn kommune
wistleblowerfunktionen skal være en mulighed for ansatte, til at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder eller fejl ved det kommunale system, uden at være bange for at komme i unåde ved sine foresatte eller kolleger.
Det vil give en hensigtsmæssig viden om forholdene i den kommunale organisation og dens institutioner, så der kan træffes bedre beslutninger, og det vil være befordrende for arbejdsmiljøet i hele organisationen, at der findes en ventil, som det er muligt at bruge, hvis de officielle samarbejdskanaler svigter.
En whistleblover skal forebygge, at fejl og misforståelser vokser til ødelæggende problemer.

Forslag 3 

-Der tilføres et beløb på 578.000 kr. Til at drive et værested i Frederikshavn evt. i Frivilligehuset, hvor sårbare unge kan mødes omeftermiddagen/ aftenen og hver dag få hjælp af en uddannet fagperson, der ansættes til det. Der skønnes pt at være o. 50-60 unge i området, som mangler et sådan sted og en fast person, som de ved, de kan træffe, når de har problemer.

Der eksisterer et velfungerende net af frivillige, som skal inbydes til samarbejde omkring et sådan værested.

Forslag 4. 

Folkeskolerne inviteres til at konvertere understøttende undervisning 4 kl-9 kl til to-voksen undervisning, således at skoledagen bliver kortere,og der bliver lidt bedre kvalitet i undervisningen.

Forslaget vil egentlig være udgiftsneutralt, men vil medføre, at der skal være åbent længere (2,5t/ugen) i SFO. Der tilføres midler til skolen til dækning af de pædagogtimer, der kræves til flere SFO timer, som konsekvens af forslaget. Hvis alle skoler konverterer alle timer vil det koste 110.000 kr om året.

Forslag 5. 

Der tilføres en pulje på 2,5 mio til pædagogtimer i daginstitutionerne til bedre kvalitet i tilbuddet.

Forslag 6. 

Der tilføres 3.438000 kr. til to- lærer timer i indskolingen.

Med op til 28 elever I klasserne og rullende indskoling er det nødvendigt med flere lærere til at undervise de yngste I grundlæggende læse-og matematikfærdigheder, og for at der kan udvikles gode relationer. Grundlæggende læse- og matematikfærdigheder og udviklende relationer er forudsætning for et godt skole-og uddannelsesforløb.

Forslag 7. 

Der tilføres 0,8 mio til børnehave i Jerup.

For at opfylde et løfte, som blev givet af Byrådet med beslutningen om at nedlægge Jerup Skole.

Forslag 8. 

Der oprettes fra august 2016 4 busture på både lørdage og søndage mellem Sæby, Stidsholt, Præstbro, Voerså, Lyngså og Sæby. I Sæby har ruterne busforindelse videre nordpå. (Søndag aften vil der også kunne kobles en kort tur på fra Sæby Busterminal til Hørby Efterskole)

Ruterne skal på forsøgsbasis først og fremmest opfylde et behov hos store børn og unge i landdistrikter for at være sammen med kammerater andre steder I kommunen i weekenderne. Der har imidlertid også været klager fra borgere i Voerså, fordi der ingen forbindelser er i weekenden, ligesom der er to efterskoler, som vil kunne have glæde af busruterne.
Der kan søges om 50% dækning af udgifterne i to år fra
“Trafikstyrelsens pulje til kollektiv trafik i yderområder”.
Herefter anslår NT udgiften i 2016 til 61.000 kr.

Udarbejdet af Ida Skov

EFTERSKRIFT: Vi har i det kommunalpolitiske udvalg indgående drøftet, hvad der kunne have været resultatet, hvis et flertal havde lyttet mere omhyggeligt til Enhedlistens forslag til budgettet for 2016. _ fho webside ansvarlig 2.10.2015