Før vi går i trykken

En snigpremiere på valgfolderen

Her kan du læse lidt om de hovedpunkter vi går til valg på i hele kommunen.

KOMMUNALVALG 2017

Hvad vil Enhedslisten

Enhedslisten vil arbejde for en fastholdelse og udvikling af det samfund, som bygger på solidaritet og samarbejde og som den danske befolkning har skabt gennem århundreder. Vi vil kæmpe mod større ulighed og arbejde for, at hvert enkelt borger oplever sig som en respekteret og aktiv del af samfundet.

Vi vil arbejde:

*for udvikling af demokrati, så alle kan overskue og deltage i diskussioner om de ting der vedrører den enkelte borger, og have indflydelse på beslutningerne

* For en natur og et miljø som sikrer, at fremtidige generationer kan leve på vores jord

* Imod privatiseringer af vores infrastruktur og for udvikling af kollektive løsninger vedrørende skole, pleje, trafik, energi, post og lignende.

* For maksimal brug af vedvarende energi og udvikling af økologiske dyrkningsformer

* Fjernelse af det lokale 1 % moderniserings – og effektiviseringsbidrag

DET VIL ENHEDSLISTEN:

  • Enhedslistens socialpolitik er at mennesket skal komme før systemet og derfor skal forvaltning af lovgivning primært være til gavn for borgeren.
  • Have en “ombudsmand” som borgere og ansatte anonymt kan oplyse om kritisable eller ulovlige forhold m.h.t. at kommunen overholder gældende love og regler
  • Have etableret en bisidder/pårørende ordning, hvor borgere og pårørende kan få hjælp til at forstå og støtte til at tale egen sag.
  • Have at ekspertudsagn fra relevante faggrupper som eksempelvis læger, psykologer o.a. skal respekteres og have afgørende værdi for afgørelser i borgerens sagsforløb
  • Vi har kun en jordklode, så derfor skal alle samarbejde for at passe på den, så vores efterkommere også kan leve et godt liv. Dette gør vi bl.a. ved, at beskytte vores grundvand mod forurening og arbejde på kollektive løsninger vedrørende indførelse af mere vedvarende energi og sætte tempoet i denne proces i vejret
  • Arbejde for en bedre affaldshåndtering og sortering m.h.t genbrug
  • Fremme bæredygtigt fiskeri og landbrug sammenholdt med anstændig dyrevelfærd. Vi ønsker ikke forurenende dambrug
  • Fremme økologisk produktion og arbejde på øget anvendelse af økologiske varer i det offentlige.

STYRK DAGINSTITUTIONS – OG SKOLEOMRÅDET.

Daginstitutioner og skoler skal have bedre muligheder for at hjælpe børns udvikling på vej ved at stimulere den naturlige nysgerrighed og kreativitet, som børn er født med. Ud over indlæring af konkrete færdigheder, skal hvert enkelt barn med de voksne hjælp lære at finde egne positive ressourcer, og hvordan disse bruges selvstændigt og i samspil med andre børn.

* Vi vil have øget personalenormering med uddannede pædagoger i daginstitutionerne.

*Overgang til børnehave ved 3 år og stop for rullende skolestart

* Mindre klasser (max 24 elever), kortere skoledage og flere timer med 2 lærere i undervisningstiden.

* Stop for al den unødvendige testning og unødvendig brug af IT. I stedet mere tid til lærernes forberedelse og direkte samarbejde med lærere og forældre.

* Forbedring af de fysiske rammer for undervisningen

ARBEJDSMARKED OG BESKÆFTIGELSE

Enhedslisten vil :

* Bekæmpe social dumping og indføre kædeansvar for at sikre en anstændig løn og ordnede arbejdsvilkår med hensyn til sikkerhed og miljø

* Opkvalificering og uddannelse i forhold til efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft fra virksomheder

* Vil arbejde for oprettelse af faste job på ordentlige vilkår : Stop med korte kontrakt ansættelse og brug af vikarbureauer

* Stop for unødig brug af konsulenter : ” Medarbejderne kan selv”

* Arbejde for ordinære jobs i stedet for at anvende gratis arbejdskraft i form af tilskudsordninger (løntilskud og praktik)

Stem ENHEDSLISTEN den 21. november