Forud for budgetforhandling 2020

Af Ida Skov 13.10.2019

Ida Skov i byrådet
arkiv/Poul E Wæhrens

Jeg tror alle her er enige i, at det system der er til tildeling af kommunernes økonomi, gør en  langsigtet planlægning umulig.

Vi er hvert år afhængige af, hvilke tildeling fra utallige puljer, udligning og tilskud vi får, og det er ikke muligt at forudsige hvordan disse tildelinger falder ud.

Jeg håber, at alle arbejder i jeres partier for at få regering og folketing til at gennemføre en udlignings- og refusions-reform der er gennemskuelig, så vi kan planlægge mere langsigtet. Det skal også være en reform, der giver alle kommuner mulighed for at sikre deres borgerne den basale velfærd.

Vi skal ikke være ens. Der skal være forskel på at bo i Frederikshavn og København, men den bassale velfærd skal vi alle sikres, lige meget hvor i landet vi bor.

Dette år har vi været heldige med tildelinger alt taget i betragtning.

Fr.h Kommune kan faktisk mærke, at regeringen har besluttet, at der skal lidt mere økonomi til kommunerne, så de i højere grad kan bevare det velfærdsniveau de har. Vi har vel at mærke også lov til at gøre det uden at vi overskrider Frederikshavn Kommunes andel af servicerammen for kommunerne.

Jeg og Enhedslisten mener, det er rigtigt at bruge vores andel af servicerammen fuldt ud.

Jeg er klar over, at der er flere kommuner, der overskrider deres andel, men jeg synes ikke, det skal få os til at bruge mindre. Det har ikke noget at gøre med solidaritet, at vi af den grund skal skære ned på sevicen i vores kommune.

For Frederikshavn har ikke – bestemt ikke – et for højt serviceniveau.

Der er ikke for mange voksne i børnehaverne, ældre borgere får ikke for megen hjælp til rengøring og pleje, 28 børn til en lærer giver ikke en god skole, de handikappede får ikke for mange ledsagede ture ud af huset.

Vi er stadig ikke en rig kommune,

men efter Enhedslistens skøn, er det med den tildeling vi har fået i år muligt at undlade nedskæringer på velfærden og også genoprette noget af den forringelse der er sket i de senere år.

Og det kan vel at mærke gøres inden for den del af servicerammen som  tilfalder Frederikshavn Kommune.

Den serviceramme som kommunerne skal holde sig inden for, hvis de skal undgå sanktioner.

Enhedslisten takker for invitationen til budgetforhandlinger.

Vi vil rigtig gerne være med til at lægge et fornuftigt budget for 2020.

Vi vil arbejde for at besparelserne på socialudvalget, Kultur og Fritid, Arbejdsmarked og Sundhed trækkes tilbage. Vi kan f.eks. absolut ikke tage ansvar for et budget, der sparer 3 mio på plejehjemmene, 3 mio på bosteder, og 3 mio på mindre hjælp til psykisk og fysisk handikappede.

Desuden har vi forskellige ønsker som vi vil arbejde for at få så meget som muligt af med i budgettet.

Vi mener, det skal kunne ses på kommunens budgetter nu og fremover, at Der er vilje også lokalt til at tager vores del af ansvaret for at passe på klima og miljø. Det må ikke bare være fine ord og varm luft, det skal kunne ses i budgetterne nu og fremover.

Vi vil give skolerne et tiltrængt løft. Enhedslisten var mod aldersintegreret indskoling , og vi har hvert år siden den blev indført, foreslået at stoppe den igen på de skoler, der ønsker det.

Det kan jeg forstå, at der nu er enighed om fra alle partier. Det er vi i Enhedslisten virkelig glade for.

Så skal der også gerne afsættes midler til mere kvalitet i undervisningen. Vi foreslår at begynde med midler til to-lærer-timer, som skolerne må fordele hvor det er allermest tiltrængt. Vi tænker specielt på den udfordring inklusionen giver, når skoleklasserne rummer op til 28 elever.

Vi ser også gerne en leder og en skolebestyrelse og en TR på hver skoleafdeling. Det er i øvrigt nok udgiftsneutralt.

På børneområdet mener vi, at den start, der er gjort i år på at forbedre normeringerne i 0-6 års området, skal fortsættes. 2019- budgettet har givet ½ pædagog i snit til hver institution, og det gør en forskel.

Det vil være endnu et skridt rimelige normeringer, hvis den halve næste år kan bliver hel. Vi skal i øvrigt huske, at det skal omfatte dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

Et helt andet område er produktion af måltider.

Vi mener det er vigtigt at sikre, der vedbliver at være i det mindste eet kommunalt køkken i kommunen til at producere kvalitets mad til de ældre og andre, der ikke selv kan stå for madlavningen.

Vi vil gerne være med til en klog investering på arbejdsmarkedsområdet. Det skal ske under hensyn til al den viden og erfaring om, hvad der virker på området.

Til sidst vil jeg gerne sige, at:

Enhedslisten håber,  BR vil være med til, at dette er sidste år, hvor der automatisk skal spares 1% i alle udvalg. Der er blødt op med beslutningen om at friholde BU for den automatiske besparelse,

men stadig en det en demotiverende måde at drive kommunen på og et forkert signal at sende, at vi hvert år er villige til automatisk at spare på alle områder, uden at se konkret på de forhold vi giver vores børn og vores ansatte.

Det er jo besparelser, som løber videre til alle efterfølgende år, og hvert år lægges der ny 1 % besparelse oveni. Det bliver ved lige så længe BR beholder den beslutning. Det giver fuldstændig urimelige forhold for velfærdsområderne.

Vi håber at bidrage til konstruktive forhandlinger om næste års budget.

Udfaldet får stor betydning for kommunens borgere.