Hvad er normeringen i daginstitutionerne i Frederikshavns kommune?

Udarbejdet af Forældrebevægelsen, #Hvorerderenvoksen Frederikshavn Kommune (2020).

Kilder: ”Omsættertabellen” –

https://www.fredensborg.dk/document/8cc2aab0-7aec-4370-8058-4db179c04413

(s. 15 konkret eksempel på udregning.) Gennemsnitligt antal sygefraværsdage på dagtilbudsområde Frederikshavn Kommune –

https://www.kl.dk/media/22680/kend-din-kommune-2020.pdf

(s. 16) Oplysninger om indskrevne børn pr, institution, antal fuldtidsansatte pr. distrikt, antal lukkedage pr. institution m.m. – Børne- og Ungdoms udvalget Frederikshavn Kommune. Dagtilbudsloven – § 7 Normeringer ifølge BUPL i Frederikshavn Kommune –

https://bupl.dk/bupl-mener/minimum/normeringstal-2018-hvor-meget-personale-erder-til-dit-barn/

Normeringer ifølge DST –

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp

Normeringer Begrebet normeringer, bruges til at beskrive, hvor mange voksne der er pr. barn i en institution. Der er ikke vedtaget en beslutning om, hvordan en normering skal opgøres. Forældrebevægelsen mener, det kun er det personale, som er på gulvet med børnene samt kun er den tid, af personalets arbejdstid, der går til børnene, som skal medregnes i opgørelsen af normeringer. Danmarks Statistik (DST) medregner fx både ledere, sygemeldte medarbejder m.m. Derfor ser deres opgørelse over normeringer for Frederikshavn kommune (2018) således ud: Vuggestue: 3,4 barn pr. voksen og Børnehave 6,6 barn pr. voksen. BUPL har ligeledes en opgørelse over normeringer i Frederikshavn Kommune, hvor man dog har fratrukket lederne af de enkelte institutioner.

Men ellers er BUPLs tal, til deres opgørelse trukket direkte fra DST. BUPLs opgørelse af normeringer i Frederikshavn Kommune ser således ud: Vuggestue: 3,8 børn pr. voksen og Børnehave: 7,4 børn pr. voksen. Sammenligner man opgørelsen af normeringer fra hhv. BUPL og DST med det krav som Forældrebevægelsen har i forhold til normeringer, som er 1 voksen pr. 3 børn i vuggestue og 1 voksen pr. 6 børn i børnehave, kunne man forestille sig, at der ikke var lang vej til målet! Men det er ikke sandt. For den tid, det pædagogiske personale har sammen med børnene, svarer ikke til den mængde af tid, som de er ansat til.

En fuldtidsansat leverer 1924 timer årligt, men kun 1009,3 timer af dem, går sammen med børnene. (Se nedenstående illustration.) Det er bl.a. øvrige administrative opgaver, sygefravær, ferier m.m. som er fratrukket, og derved får man den reelle tid, som hver fuldtidsansat pædagogisk personale har mulighed for at have sammen med barnet. Hvor meget udviklende voksenkontakt får dit barn dagligt i dagtilbud? Gældende for Distrikt Syd: Der er 55,34 fuldtidsstillinger, hvilket afgiver 55 854,6 timer på gulvet med børnene. Der er 405 børn, som skal dele om den tid.

Det betyder, at et barn i en daginstitution i distrikt syd, vil kunne modtage 0,5 times udviklende voksenkontakt pr. dag. (Se grafik for alle distrikter på side 7 og 8.) Frederikshavn Kommune Vores kommune arbejder ikke med en fordelingsnøgle af personaletimer pr. barn. Derfor kender vi ikke et evt. mål for, hvor mange udviklende voksenkontakt timer, kommunen mener hvert barn burde kunne få, ud fra den ramme der aktuelt er sat. Når kommunen ikke har fastsat et bestemt personale timetal pr. barn, er det ikke muligt, at lave udregningen på, hvor mange voksne der reelt er sammen med vores børn.

Barnets timer i dagtilbud I gennemsnit er vores børn i dagtilbud i 8 timer om dagen. Det svarer til, at 94 % af den tid, vores børn er i dagtilbud, har barnet ikke voksenkontakt. Hvad betyder det i praksis for børnene? At vores børn er uden opsyn på stuerne eller legepladsen, at vores børn navigerer i junglehierarki, mangler guidning i leg og relationer eller sidder afvæbnet, sårbart og venter på hjælp? Hvad betyder det i praksis for det pædagogiske personale, hverdagens absolutte helte? At det pædagogiske personale faktisk ikke kan udrette pædagogisk arbejde, at sygefraværet/langtidssygemeldinger er højere end gennemsnittet, at personalet oplever sig utilstrækkelige i sin egen funktion.

Tavshedskultur og gennemsigtighed Da Forældrebevægelsen skulle indhente de nødvendige oplysninger, for at kunne gennemføre beregningerne for de reelle normeringer (reel tid til barnet), blev vi opmærksomme på den enorme tavshedskultur, som hersker på dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune. Oplysninger som, hvor mange ansatte er der pr. institution samt hvor mange børn der aktuelt er indskrevet pr. institution, ville man forvente, at kunne rette henvendelse til diverse daglige ledere om.

Men her blev vi klogere! Oplysninger, som burde være enhver forældre tilgængelige, fik pludselig karakter af statshemmeligheder. Selve anmodningen om de nødvendige oplysninger, endte i Børne- og Ungdoms Udvalget, til drøftelse af, hvorvidt oplysningerne overhovedet kunne udleveres! De oplysninger, burde ligge frit tilgængelige på kommunens hjemmeside med beskrivelser af hver enkelt institution. For at gøre det tydeligt er følgende en liste over de oplysninger, vi bad om at få udleveret: – Antal fuldtidsansatte pr. institution. – Antal indskrevne børn pr. institution – Fremmøde procent ved børnene pr. institution – Fordelingsnøgle af personaletimer pr. barn. Således er det tydeligt for enhver, at vi ikke bad om udlevering af statshemmeligheder!

Dagtilbudsloven § 7 ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.” Hvordan kan Frederikshavn Kommunes Byråd garantere, at dagtilbudsloven overholdes og efterleves? Når et barn i dagtilbud i Frederikshavn Kommune, bruger over 90 % af sin dag uden udviklende voksenkontakt? Hvor skal der skabes trygge og pædagogiske læringsmiljøer, der kan fremme børns trivsel, læring og dannelse i sådan en hverdag? Hvad er det for nogen børn, der forlader dagtilbudsområdet og drager videre i skolesystemet? Det er børn, som mangler nærvær og omsorg i deres institutionsliv.

Børn der mangler trygheden til at kunne opnå læring og indgå i sociale relationer. Disse færdigheder udvikles i den tidlige alder, hvor børnene starter i daginstitution og derfor er der akut behov for handling, i form af garanti for, at børnene er under trygge læringsrige rammer i daginstitutionerne! FOA og BUPL Begge faglige organisationer opfordrer Frederikshavn Kommune til at ændre aktuelle tilstand for både børnene og det pædagogiske personale. FOAs sektorformand ved FOA Frederikshavn var gæstetaler ved #Hvorerderenvoksen Frederikshavn Kommune, demonstration for minimumsnormeringer, den 12.09.20.

Her gjorde han det tydeligt, at det ikke er godt nok, at afvente landspolitikerne, men at den aktuelle situation kræver handling lokalt! #Hvorerderenvoksen Frederikshavn Kommune Bevægelsen hører under den landsdækkende forældrebevægelse, og drives af almindelige hverdagsforældre med fuldtidsarbejde og sparsomt fritid på hænderne. Alligevel er vi dedikeret og fastholder vores krav, for vores BØRNS skyld. Vi kræver, at Byrådet forholder sig aktivt til virkeligheden og ikke blot et besøg i Byrådssalen af ”30 børnehavebørn med deres 2 voksne, hvor det jo gik meget godt og børnene var søde”.

Vi kræver, at dagtilbudsområdet prioriteres politisk samt at denne prioritering vil kunne mærkes på gulvet, ved det enkelte barn. Altså er der behov for penge på området, til ansættelse af flere hænder. De sidste fire år er der kontinuerligt blevet tildelt flere midler til digitalisering af dagtilbuddet. Der er ikke behov for yderligere digitalisering m.m. førend normeringerne møder kravene om 1 voksen til 3 vuggestue/dagpleje børn og 1 voksen til 6 børnehavebørn i børneperspektiv. Yderligere kræver vi, forældre, at man lokalt beslutter at arbejde ud fra en fordelingsnøgle af personaletimerne, således det sikres at børnene modtager den udviklende voksenkontakt det er tiltænkt. Samtidigt vil det gøre at opgørelsen af normeringen i vores kommune bliver langt mere gennemsigtigt og kommunen vil være en forgangskommune for øvrige kommuner.