Ida Skov holder ordførertalen imod skifergas

  Stor risiko for forurening af grundvand,

  Frederikshavn byråd har for længst besluttet at vi skal være vedvarende energikommune, og som kommune har den skrevet under på også at være en klimakommune, dvs. år for år nedsætte udslippet af klima-ødelæggende CO2 Skifergasudvinding er i høj grad med til at øge den globale opvarmning. Samtidig giver den stor risiko for forurening af grundvand, miljø og mennesker i et stort område omkring borehullerne. Selv om det vi i dag formelt skal tage stilling til er en prøveboring, vil det være meget svært senere at forhindre en egentlig udvinding, hvis der først er postet 300 mio kr.i undersøgelserne, som er det beløb Total regner med. 

 Det er nødvendigt at 2/3 af de allerede kendte forekomster af gas og olie ikke bliver udvundet, hvis jordens temperaturstigning skal holdes inden for 2-3 grader. Alene derfor er forkert at udvinde nye gasformer. Skifergas er specielt dårlig for klimaet af flere grunde.  Der skal bruges rigtig meget energi for at udvinde den, så der skal udvindes enorme mængder, for det kan betale sig. Overalt, hvor der er blevet udvundet skifergas viser det sig, at der slipper en anden gas, metan, direkte ud i atmosfæren under boringerne. Metan er en luftart som bidrager 25 gange så meget til temperaturstigningen i verden, som CO2 gør. Der er ingen, der ved, hvor meget metan, der er sluppet ud ved fracking samlet set, men de steder i USA, hvor man har fløjet ind over frackingområderne og målt metanindholdet i atmosfæren er det steget 6-12 %.

  I vores område ved vi, at der er meget metan tæt  på jordoverfladen, det er der mange specielt ældre borgere, der har oplevet ved selvsyn I USA, hvor det meste skifergasudvinding er foregået, viser det sig mere og mere, at have forurenet grundvandet, miljøet og gjort indbyggerne i nærheden af boreområderne syge.  I de amerikanske stater er der samtidig nogle, som  har haft stor økonomisk gevinst af gasudvindingen, men for vores Kommune er der ikke engang udsigt til økonomisk gevinst eller arbejdspladser, tværtigmod må vi regne med, at områderne bliver mindre attraktive for turister og for vores unge, som vi gerne vil have til at komme tilbage efter endt uddannelse og slå sig ned her.

 Det vil også ødelægge kommunens muligheder for at tiltrække industri, der udvikler vedvarende energiproduktion for fremtiden, hvilket ellers er så indlysende en mulighed.

 Skifergasudvinding foregår ved at fracke, dvs der skal bores dybt ned i undergrunden. I Dybvad er det 4 km. Total har oplyst, at deres erfaringer med at bore ned i skiferlag ikke omfatter så dybe boringer, det er første gang, de skal bore så dybt, og derfor er der øget usikkerhed om hvad der vil ske. Efter der er boret lodret ned, skal der bores vandrette gange i skiferen og pumpes mindst 15 mio liter vand tilsat kemikalier derned gennem de lag, som indeholder grundvand, og ind i skiferen under højt tryk, hvilket får skiferen til at sprække, så gassen løsnes fra skiferen og kan hentes op sammen med en lille del af vand og kemikalier. Resten af kemikalierne bliver i undergrunden, og det er usikkert, hvad der sker med dem.

  Ved boringer kommer der store mængder boremudder op fra borestedet. Det vil efter alt sandsynlighed indeholde tungmetaller og radioaktivt materiale. Ingen ved hvor meget, men Statens StråleforsknIngsinstitut har insisteret på at der i vvm-redegørelsen, som Total har fået Rambøl til at udarbejde, skal ændres i vurderingen på dette punkt, så det klart kommer til at fremgå, at boremudderet, og det gælder vvmén for prøveboringen, kan indeholde affald, der er så radioaktivt, at det skal i behandles som farligt radioaktivt affald og deponeres et andet sted i Danmark. Det affald, som er lettere forurenet med radioaktive stoffer og tungmetaller og evt. hormonforstyrende stoffer skal Frederikshavn Kommune sørge for at bortskaffe. Jeg har forstået, det skal køres til Ravnshøj.

 Engang, da vi begyndte at se billeder af klimaforandringernes konsekvenser på den anden side af jorden. Da vi så mennesker på småøer flygte fra deres hjem på grund af stigende vandstand, kiggede de fleste af os væk. Nu er konsekvenserne med orkaner og ekstremt nedbør dødelige i mange vestlige lande, og selv om vi nok er et af de lande, der har været mindst berørt, kan vi ikke længere neglisere det ekstreme vejr, og hvis vi tænker en lille smule på fremtiden, og vil kunne se vores børn og børnebørn i øjnene, er vi nødt til at stoppe med at gøre det letteste, og hver isæt tage ansvar for at træffe de beslutninger, vi ved med os selv er det rigtige.

 Da den forrige regering i 2010 gav Total licens til at efterforske skifergas i Nordjylland, var der ingen opmærksomhed overhovedet om sagen, og de fleste havde ikke hørt om det.

 I dag har vi, der er valgt af borgerne i Frederikshavn Kommune, muligheden for at sende beslutningen om at starte denne højrisikable produktion i Danmark tilbage til regering og folketing. Så vil der være stor sandsynlighed for, at befolkningen i hele landet kan påvirke beslutningen inden den bliver endelig truffet evt. efter næste folketingsvalg.

Så jeg vil indtrængende opfordre til at sige nej til indstillingen.

 af EL´s Ida Skov på byrådsmødet 25.06-2014