Ida Skov om Enhedslistens indflydelse

Enhedslistens indflydelse

Ind imellem bliver jeg spurgt, om vi i vores Enhedsliste-afdeling synes, at vi har opnået noget ved at være med i Byrådet og ved vores aktiviteter i det hele taget. Det spørger, jeg også ind mellem mig selv om. Det er ofte lettere at huske de gange, hvor der har været sager, som vi gerne ville ændre, men hvor vi ikke kunne få indflydelse.

Det talte vi om på et afdelingsmøde for nylig, og på foranledning af Johnnie bestemte vi, at vi ville prøve at huske tilbage på året, der er gået og samle op på de sager, hvor vi mener, vi har gjort en forskel, altså de sager, vi har rejst, de  sager vi har været aktive i, og de sejre vi har haft.

Det vil jeg gøre i det følgende.

Da mit arbejde i afdelingen jo  naturligt i disse år, kommer til at fokusere på byrådsarbejdet er det mest herfra mit bidrag til opsamlingen stammer.

Kamp mod hemmelige nedskæringer i hjemmehjælpen.

Året startede med at afslutte/følge op på sagen om, at syge og ældre m.fl., der var visiteret til hjemmehjælp, blev beskåret i tid til praktisk hjælp og personlig pleje.

På afdelingsmøder udvekslede vi erfaringer om problemet og samarbejdede med en del borgere og ansatte ved kommunen, begge grupper betroede os de problemer de fik pga besparelserne. Besparelser som blev besluttet og effektueret uden, de berørte borgere blev informeret om det, og med besked til de ansatte om ikke at diskutere besparelserne med de borgere, de betjente. Vi lagde en plan for at forsøge at ændre beslutningen om besparelsen og for at få de skjulte nedskæringer til offentlighedens kendskab.

Det var et hårdt arbejde både for afdelingen, de ansatte og de borgere der samarbejdede med os og for mig personligt. Kampen kulminerede med Enhedslistens  beslutningsforslag til et byrådsmøde om, at berørte borgere for eftertiden altid skal informeres inden, der ændres i den hjælp de er visiteret til.

Alle partier i byrådet indrømmede, at det var forkert, hvad der var foregået. Vores forslag blev vedtaget, eller et lidt mere vagt afværgeforslag fra socialudvalgsformanden blev vedtaget. Det blev besparelserne ikke direkte mindre af. Dog var vores arbejde med sagen medvirkende til, at enkelte borgere, der var hårdt ramt fik ændret afgørelsen til det bedre, og i hvert fald har nogle af de berørte borgere bagefter fortalt, at de følte vores indsats ved byrådsmødet og vedtagelsen af forslaget som en oprejsning.

Afslutning af skolesagen i Sæby, hvor aktive forældre forsøgte at få omgjort en beslutning om fordeling af indskoling og udskoling på skolerne i Sæby. Behandlingen af de forskellige aktive forældre bar under al kritik og ligeså den  måde de politiske forhandlinger om sagen foregik på i korridorerne.

El satte på dagsordenen til et byrådsmøde, at fordelingen af klasser skete efter en ulovlig beslutningsproces, det fremgik bl.a  ikke af noget referat fra udvalgs- eller byrådsmøde, at fordelingen var besluttet.

Ved byrådsmødet medgav borgmesteren, at det havde været ” et uskønt forløb” men fastholdt, at der ikke havde foregået ulovligheder.

Der blev ikke ændret noget i beslutningen, men forældrene var glade for at de fik deres synspunkter og utilfredshed med manglende inddragelse offentlig frem. Forældrebestyrelserne var bl.a. blevet bedt om et ekstra høringssvar efter den dato, hvor udvalget senere sagde, beslutningen var truffet.

Jeg har senere bedt statsforvaltningen vurdere lovligheden af beslutningsprocessen. Der er kommet svar i februar i år, hvor det fremgår at den ikke mener, der vil være grundlag for at påvise ulovlig beslutning, og den vil ikke rejse sagen. Det var heller ikke mit ønske, for der var alligevel flertal i byrådet for at foretage delingen af klasserne, og det ville også være omsonst at gøre beslutningen om nu, men det ville være rart at have fået bekræftet, at processen ikke var korrekt, det mener jeg stadig ikke den var.

Skifergas-modstanden har løbende været på programmet i afdelingen, som har fulgt den tæt. Mest arbejde har en del af afdelingens medlemmer, som har deltaget i Skifergaslejren, udført.

De har deltaget i det daglige slid, været med til at sørge for at der hver dag blev sunget mod skifergas indtil lejren blev nedlagt, fordi modstanderne havde vundet over Total. De har ligeledes deltaget i national – og også international fællesskab mod Skifergas og fortalt mange steder om erfaringer fra modstanden i Dybvad. Bl.a. har Aage været i Barcelona og deltaget i seminar.

Afdelingsmedlemmer har stillet spørgsmål om sagen i byrådets spørgetid, og jeg har sendt skriftlige spørgsmål, som der var brug for i modstanden. Jeg har også samarbejdet med dagbladet Information og ”atomeksperter” om problemet med radioaktivt affald, bl.a. viste det sig herved, at vvmén opererede med en meget forkert grænseværdi, hvilket modstanderne  gjorde opmærksom på for at vise, hvor usikker miljørapporten var.

Havneudvidelsen til 600 millioner kr. i Frederikshavn. Vi problematiserede, at udvidelsen vil medføre ødelæggelse af værdifulde stenrev.

Vi fik på et byrådsmøde en forsikring om, at der vil bliver oprettet kompenserende stenrev, der sammen med stenene i de nye moler vil have en ligeså stor virkning som de stenrev, der bliver ødelagt.

Udløb i havet/havnen i Skagen.

Vi har samarbejdet med aktive borgere i Skagen om at få omgjort forsyningens planer om at rørlægge overfladevand i det Nordlige Skagen, hvor der er store problemer med oversvømmelser.

Skagboerne har i mange år energisk arbejdet på at bliver hørt af politikerne om, at de i stedet ønsker, at overfladevandet bremses og renses ved at strømme igennem en ”forsinkelses-sø”, som samtidig skulle bliver et rekreativt område, med stisystem om. Det er på alle måder et godt projekt, som vi gerne aktivt ville støtte.

Dette projekt har endelig fået medvind. Det er politisk besluttet, og en arbejdsgruppe med inddragelse af de aktive borgere er nu ved at føre ideerne ud i livet.

Det har været en stor tilfredsstillelse at arbejde sammen med de energiske og dygtige borgere. Afdelingens bidrag har været at hjælpe med at skaffe oplysninger, jeg har deltaget i borgernøde og været med på studietur til rekreativ sø mv.og jeg har ført borgergruppens argumenter frem i byrådet.

Udledning af overfladevand.

Der var bekymring hos nogle Skagboer i forhold til, at der  skal ledes urenset overfladevand ud i havnebassinet i Skagen. Den bekymring har vi rejst i byrådet, og der var lydhørhed over for at undersøge evt. risiko ved det, men der er kun kommet beroligende svar på spørgsmål om det. Vi i afdelingen har heller ikke fundet erfaringer andre steder fra, som argumenterer imod udledningen.  Dvs. det er fortsat planen at udlede overfladevandet i havnebassinet.

Arbejde for demokrati og åbenhed.

Afdelingen har modarbejdet forslaget om at uddelegere beslutningskompetence fra Byrådet, hvor forhandlingerne kan følges af presse og offentlighed, til Plan-og Miljø Udvalget, hvor forhandlingerne foregår skjult for offentligheden. Kun SF og Konservative var ligesom El imod, og lokalplansager kan nu besluttes i PMU.

Lige på har det resulteret i at PMU – i modstrid med byrådets tidligere beslutning, om at det ikke ønsker spillehaller (automater) i bymidten – har besluttet at give tilladelse til, at der udarbejdes en lokalplan, der tillader spillehal i den bevaringsværdige del af centrumiSæby. Ligeledes har PMU besluttet et nyt administrationsgrundlag, der er mindre restrektivt i forhold til spillehaller.

Hemmelige referater.

I april afslørede vi , at vigtige beslutninger sommetider blev taget underlukkede punkter i de politiske udvalg, og at disse beslutninger ikke blevoffentliggjort i referaterne.

På den måde forblev det længe skjult for offentligheden, at økonomiudvalget havde besluttet at sætte kommunalt ejede natur- skovområder og landbrugsarealer til salg.

Enhedslisten var eneste stemme imod den beslutning i Økonomiudvalget, men det vidste offentligheden ikke før jorden et godt et par måneder senere blev annonceret til salg.

Den praksis troede vi i afdelingen var ulovligt, men det viste sig ikke at være tilfældet. Det er udelukkende beslutninger i Byrådet,der er lovgivet om skal være tilgængelige for offentligheden –det er op til byrådet at bestemme, om referater fra udvalg skal offentliggøres.

Det er indlysende at det gør det meget svært for borgere at forsøge at påvirke beslutninger, og  det gør det svært at vide, hvordan deres valgte varetager deres interesser, hvis ingen kan se, hvad der besluttes, og af hvem.

Derfor fremsatte El et byrådsforslag, der siger, at alle beslutningsreferater -også af lukkede punkter- skal offentliggøres efter alle udvalgsmøder.

Forslaget blev vedtaget med samtlige byrådsmedlemmers stemmer.

Efter der blev offentlighed og presse omkring sagen , kom der stort pres fra borgergrupper, foreninger og  naturorganisationer mod salget af natur og skov, og resultatet blev, at tilbuddene om at købe kommunens naturarealer næsten alle blev afslået, og Hulsig Hede, Elling plantage og Nielstrup plantage er bevaret som kommunal ejendom.

Byggeri i kystnærhedszonen.

En anden plansag El har arbejdet forgæves imod (sammen men SF) er tilladelse af opførelse af mange ferielejligheder, aktivitetscenter mm. ved Aalbæk (Farmfun) inden for kystnærhedszonen.

Gensidig forsørgelse.

Ved årets start blev vi gjort opmærksomme på fra partiet Enhedslisten og deres valgte i byrådet på Djursland, at der blev trukket ulovligt i en hel masse menneskers kontanthjælp, p.g.a loven om gensidig forsørgelse.

Loven gik ud på, at hvis en kontanthjælpsmodtager efter bestemte kriterier levede i et ægteskabslignende forhold med en person, der havde en indtægt, skulle vedkommende forsørge sin partner, som så blev trukket i sin kontanthjælp.

Mange kommuner trak kontanthjælpen uden at have foretaget en almindelig lovmæssig sagsbehandling,  som alle borgere har krav på, derfor havde kontanthjælpsmodtagerne ret til at få pengene efterbetalt. Sådan var det også i Frederikshavn kommune, og der var en del ramte borgere, der bad El om hjælp, da de fandt ud af, at vi arbejdede med sagen.

Det var en lang og sej kamp, at få Frederikshavn Kommune til at indrømme fejlen og efterbetale pengene til kontanthjælpsmodtagerene.

Til sidst var vi nødt til at fremsætte efterbetalingen som et forslag i Byrådet.  Det lykkedes så godt, at alle byrådsmedlemmer heldigvis kunne se det rimelige i at også kontanthjælpsmodtagere skal behandles ordenligt og efter have foretaget korrekt sagsbehandling, og byrådet vedtog enstemmigt vores forslag om, at administrationen så hurtigt som muligt skulle efterbetale pengene til de berørte kontanthjælpsmodtagere. Der er således efterbetalt mere end 2,5 mio kroner.

Vi er stolte af den sejr!

Vi fik gennemført, at de mennesker, som for manges vedkommende var havnet i ulykkelige situationer, fordi de havde mistet deres kontanthjælp efter ugyldige afgørelser, fik deres penge.

Det lykkedes ved energisk arbejde (bl.a. læsning af massevis af lovstof), fordi de ramte betroede os private oplysninger, og fordi der var et forbilledligt samarbejde  mellem enhedslistens byrødder i hele landet og med folketingsgruppen specielt Finn Sørensen.

Genbrugspladser.

El var imod PMUs forslag om at nedlægge genbrugspladserne på landet. Det viste sig at også særligt DF og SF talte imod det forslag og efterhånden blev der stemning blandt resten af partierne mod denne indskrænkning af servicen i lokalområderne, og sagen er endt med, at de små pladser bevares på en billigere måde, ved at borgerforeninger selv er med til at administrere pladserne.

Ryanair.

Da der opstod en kamp mod Ryanairs angreb på flypersonalets arbejdsforhold og faglige rettigheder ville vi gerne bidrage.

Vores El-afdeling tog  initiativ til at SF, Socialdemokraterne og El fremsatte et fælles beslutningsforslag i BR , om at:

” kommunens ansatte og politikere kun benytter flyselskaber, der har danske eller lignende overenskomster”.

Det medførte en heftig politisk debat i byrådet, men blev vedtaget med det  de tre partiers 16 stemmer.

Kommunens Økonomi.

Vi har som for sidste år opstillet vores eget Enhedslisteforslag til budget. Denne gang lykkedes det at gøre fuldt finansieret uden skattestigninger. Vores forslag rullede besparelser på velfærdsydelser tilbage i alle udvalg, og foreslog enkelte mindre ændringer, som f.ekswhistleblower-ordning, kortere skoledage og tolærertimer, busruter i landområderne i syd-kommunen i weekenderne og indsats for sårbare unge.

Vores forslag blev forkastet, men kortere skoledage er stadig i spil i BU og pt. er der berammet dialogmøde med skolebestyrelserne om det. Forslaget  om busruter har Venstres Mette Hardam båret videre gennem landdistriktsudvalget , og de 4 ruter lørdag-søndag bliver nu til virkelighed.

Besparelser på fritidstilbud.

Budgetforlig 15, indebar at der skulle findes ekstra 4 mio besparelser på fritidstilbud efter budgettet var vedtaget.

Det første forslag talte El imod af alle kræfter. I sidste øjeblik blev der flertal i BU imod det, og SF fremsat en nyt, som efter Els mening var lidt  mindre dårligt, og derfor stemte jeg for at dette blev sendt i høring.

Forslaget med nogle ændringer er nu vedtaget af de øvrige medlemmer i BU, El er stadig imod og vil også være det, når den del af forslaget, der omfatter ændrede takster kommer til godkendelse i Økonomiudvalg og BR.  Forslaget indebærer bl.a at de fleste 3. Kl. børn går i klub sammen med 4. Kl og op. Der følger ikke økonomi  med til klubberne, og forældrebetalingen for 3. Klasses eleverne bliver 1100 kr/mrd, mens det koster 390 kr. for det samme tilbud for alle andre der går i klubben.

Midtbyplanen.

El er for, at der planlægges for mere aktivitet og udvikling af Midtbyen, men er imod en del af de konkrete planer:

-Parkeringspladser i Rådhusparken og på Rådhuspladsen

– beslutning om at der ikke skal  være ungdomsklub og heldagsskole i den gamle Ørnevejens skole”

– ingen begrænsning på byggeri på Værkergrunden.

Maskinhallen.

I forbindelse med Midtbyplanen og spareforslaget i BU var det underforstået, at der skulle være ungdomsklub i Maskinhallen  i stedet for som nu foreningsaktiviteter. Det har El gjort opmærksom på, hvilket har rejst modstand blandt brugerne af Maskinhallen, og det ser pt ud til at være taget af bordet.

Kamp mod minusvækst i Frederikshavn kommune og i alle landets kommuner.

Regeringen har bebudet, at den vil tage 2.4 mia fra kommunernes bloktilskud hvert år i 17, 18 0g 19.

Vores afdeling har hele året været aktive for at få en fælles kamp blandt alle borgere, foreninger, fagbevægelse, forældregrupper, studerende m.m. fl. for, at der ikke skal ske en yderligere udhuling af den kommunale velfærd med flere fyringer og forringelser inden for børnepasning, skoler ældre, handikappede osv.

I Januar fremsatte El forslag på byrådsmødet, om at få Frederikshavn Kommune til at sætte økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening  på dette på års KL-delegeretmøde d. 10/11 marts i Aalborg. Med en lille ændring blev dette vedtaget med SF, El , Socialdemokratiets og DFs stemmer.

Det var vigtigt, fordi det kræves, at et af landets byråd ønsker at få økonomiaftalen på KLs dagsorden, hvis kommunernes delegerede skal lægge pres på forhandlingerne om økonomiaftalen. Vi håber nu, at KL-mødet vil komme med kraftige udtalelser om at økonomiaftalen for næste år ikke skal indeholde minusvækst  i kommunerne.

D. 7. Marts 2016
(genudgivet 12.11.2016)

Ida Skov

red fho 13-07-2017