Kommunalvalg 2013

Rødere & Grønnere Frederikshavn

Her er vores program for, hvad vi vil arbejde for i Frederikshavn Byråd fra 2014.

Enhedslisten vil arbejde for, at Frederikshavn Kommune bliver både rødere og grønnere. Vi samarbejder gerne med andre partier for at skabe reelt lige muligheder for alle borgere. Men vi går ikke på kompromis med vores menneskesyn og grundlæggende principper om størst mulig lighed, omsorg for alle og for miljøet. Rummelighed og bæredygtighed i fællesskab skal være udgangspunktet for al udvikling i Frederikshavn. Kun hvis vi løfter i flok, kan vi få en kommune med plads til alle og med det serviceniveau, der er nødvendigt for, at ingen lades i stikken. Uligheden vokser og miljøet lider skade. Det er nødvendigt, at der gribes ind.

Kommunalpolitik og landspolitik hænger uløseligt sammen

I Folketinget kæmper Enhedslisten for at omfordele samfundets midler, så de kommer alle borgere til gode. Det samme gælder for arbejdet i Frederikshavn Kommune. Partierne har mange bud på en løsning, men kun få er socialt retfærdige. For at opnå et samfund med reelt lige muligheder skal den førte politik sætte mennesket i centrum. Det er derfor altafgørende, at Frederikshavn Byråd inddrager borgerne i beslutningerne og fører en politik, der bygger på social retfærdighed, bæredygtighed og etiske hensyn.

Vi går til valg på  

Alle har ret til arbejde og uddannelse. * Større bloktilskud til kommunerne. * Et grønnere Frederikshavn * Bedre velfærd. Og solidarisk socialt netværk. *

Alle har ret til arbejde og uddannelse

Vi vil arbejde for:

Frederikshavn Kommune skal tilbyde alle kontanthjælpsmodtagere et job til overenskomstmæssig løn i det antal timer.der svarer til kontanthjælpen.stop for privatisering. Genskabe kommunal håndværkerafdelingAt  Frederikshavn Kommune kan tilbyde ledige et rentefrit mikrolån, der giver de ledige mulighed for at starte egen virksomhed. . Når man starter en virksomhed, er det nødvendigt med faglig vejledning. Derfor følges mikrolånet af relevant vejledning og Frederikshavn Kommune stiller lokaler til rådighed for virksomhederne, så de kan udveksle erfaringer og hjælpe hinanden til at blive selvkørende.ved kommunale anlægsopgaver skal entreprenøren have kædeansvar, der skal være sociale klausuler og der skal oprettes 1 praktikplads pr. ansat.

Større bloktilskud til kommunerne

Vi vil arbejde for:

At byrådet lægger pres på regeringen for at forhøje bloktilskuddet til kommunerne at ejendomsskatterne skal stige, at virksomhedernes dækningsafgift bliver bevaretat sanktionerne over for kommunerne fjernes.I byrådet vil Enhedslisten kæmpe for, at velfærden bevares og udvikles, så de mest udsatte borgere behandles anstændigt og for at øge ligheden. Enhedslisten ønsker, at Staten udvider bloktilskuddet til kommunerne. På nuværende tidspunkt kan de kommunale ressourcer knap dække lovgivningsmæssige minimumskrav. Betalingen af disse udgifter efterlader et minimalt rådighedsbeløb til kommunens specifikke behov. Uden en udvidelse af bloktilskuddet har Frederikshavn Kommune ikke mulighed for at give borgerne anstændige forhold.I KL skal Frederikshavn kommune arbejde for at foreningen nægter at underskrive en økonomiaftale, hvis den som de seneste år medfører nedskæringer på velfærdsområderne.

Et grønnere Frederikshavn

Vi vil arbejde for:

En grøn indkøbspolitik for alle Frederikshavn Kommunes arbejdspladser.Økologisk mad i Frederikshavn Kommunes daginstitutioner og skolerat Frederikshavn Kommunes elforbrug skal være så grønt som muligt.Frederikshavn har forpligtet sig til at være klimakommune, og erklæret Frederikshavn som energiby. Enhedslisten vil arbejde for, at Frederikshavn Kommune opmuntrer private virksomheder og borgere til at vælge den mest klimarigtige løsning og for at hele kommunen som skal være energikommune, det vil for tiden specielt sige fremme vind- og solenergi.

Bæredygtighed og økologi

Enhedslistens energipolitik skal ersatte den fossile  energi med alternativ energi for at fremme bæredygtig energi til gavn for jordens klima og vore efterkommere. Med den nuværende teknologiske udvikling vil det her især sige vind- og solenergi.Vi vil arbejde for, at der bygges vindmølleparker på havet fremfor i mere udsatte naturområder, hvor der bør tages hensyn til og planter og dyr.Vi lægger også vægt på, at der skal udforskes i andre alternative energiformer som solceller, bølgeenergi o.s.vI denne nødvendige omstilling tilstræber vi en balance mellem natur og kultur.I vores lokalområde vil vi arbejde for, at kommunens indkøb skal være økologiske og miljøvenlige og tilstræbe, at de produceres lokalt.Frederikshavn har forpligtet sig til at være klimakommune, og erklæret Frederikshavn som energiby. Enhedslisten vil arbejde for, at Frederikshavn Kommune opmuntrer private virksomheder og borgere til at vælge den mest klimarigtige løsning og for at hele kommunen som skal være energikommune

*Økologisk og etisk bæredygtighed

*Beskyttelse af sårbare naturområder f.eks. modarbejder vi opførelse af vindmøllepark ved Gårdbogård sø

*Et rent miljø og bevarelse af vore unikke naturområder

*Bæredygtige indkøb i kommuneregi

*Lokal bæredygtig produktion af råvarer

*Vi vil fortsat arbejde konsekvent imod at der bores efter skifergas.

*Vi vil arbejde for energirenovation af eksisterende bygninger, at alt nybyggeri skal være energirigtigt.

Transport

Enhedslisten vil arbejde for en grønnere trafik og en fortsat udvikling af cyklismen.

Bedre velfærd og mere solidaritet

Der skal rettes op på flere års nedskæringer i kommunen, som står for hovedparten af den offentlige velfærd. Gode folkeskoler, daginstitutioner og en bedre ældrepleje er afgørendefor at sikre et solidarisk samfund, hvor alle har lige muligheder. Derfor skal udhulingen af den kommunale service stoppes, for at forhindre stigende ulighed og flere og flere privateløsninger, hvor god service afhænger af pengepungen. Samtidigt skal vi sikre forholdene forsamfundets svageste, så kommunen tager hånd om børn med særlige behov, socialtudsatte og handicappede.

Kommunerne er bundet af snævre økonomiske rammer, som regeringen har tvunget igennem. Enhedslisten vil arbejde for at få ophævet de rammer. Men selv indenfor disse rammer er der prioriteringer: her vælger Enhedslisten altid solidaritet og velfærd frem for prestigeprojekter, dyre eksterne konsulenter, skattelettelser og erhvervsstøtte.

De borgere, som har begrænsninger i arbejdsevnen og derfor ikke kan arbejde på almindelige vilkår, skal tilbydes revalidering, fleksjob eller førtidspension på baggrund af ordentlig og hurtig sagsbehandling.

Kommunen skal bestræbe sig på at forebygge og afhjælpe fattigdom. Der skal kompenseres for lave sociale ydelser.

*Vi vil:

*Styrkelse af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og folkeskole ved at ansætte flere pædagoger og lærere

*Gode og relevante fritidstilbud.

*Rettigheder og selvbestemmelse for ældre

*Fri adgang til information, rådgivning og vejledning

*Sociale servicecentre fordelt over hele kommunen

*Stop for privatisering og udlicitering. Indliciter i stedet.

Socialrådgivning

Frederikshavn kommune skal etablere rådgivningsenheder centrale steder i kommunen, hvor alle borgere kan få generel rådgivning og vejledning om deres rettigheder i forhold til sociale ydelser og indsatser. Der skal endvidere ydes speciel rådgivning og vejledning inden for de forskellige indsatsområder som feks. udsatte børn og unge, handicappede, arbejdsløse mv. Al rådgivning skal kunne gives anonymt indenfor lovgivningens rammer.

Sagsbehandlingen skal tage udgangspunkt i borgernes problemer, behov og ønsker samt rettigheder og pligter. Al unødvendig administration og kontrol skal afskaffes og der skal sikres reel borgerinddragelse.

Sundhed og trivsel

Frederikshavn kommunes borgere skal have let og lige adgang til gratis sundhedsydelser. Derfor skal der oprettes let tilgængelige sundhedscentre rundt omkring i kommunen, hvor forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering kan finde sted. Alle borgere skal have adgang til kompetent misbrugsrådgivning og –behandling. Borgere med funktionsnedsættelser skal have adgang til de nødvendige hjælpemidler og ventetiden på hjælpemidler skal minimeres.

Retssikkerhed

Borgernes retssikkerhed skal styrkes igennem kvalificeret rådgivning og vejledning og korrekt sagsbehandling, der lever op til den gældende lovgivning såvel indholdsmæssigt som processuelt.

Frederikshavn kommune skal ansætte en borgerombudsmand, der kan føre tilsyn med sagsbehandlingen og som borgeren kan henvende sig til, hvis han/hun føler sig uretfærdig behandlet eller er kørt fast i systemet.

Flere hænder til velfærd

Enhedslisten ønsker, at byrådet retter sit fokus mod kommunens kerneydelser, nemlig velfærden for børn, unge og ældre. Borgerne i Frederikshavn kommune skal sikres et højt serviceniveau samtidig med, at kommunens ansatte skal sikres en god arbejdsplads.

Børnepasning og skoler

1*Daginstitutionsområdet skal styrkes og det skal sikres, at alle førskolebørn i det første leveår kan tilbydes plads i en vuggestue og efterfølgende i en børnehave indenfor lokalområdet. Søskende skal tilbydes plads i samme institution. Institutionerne skal tilføres ressourcer, så det pædagogiske arbejde kan styrkes.

2*De muligheder vi har skabt for vores børn og børnebørn trænger til forbedringer.

3*Daginstitutioner og skoler skal gøre børnene i stand til at klare sig i samfundet som det er.

4*Lade dem udvikle deres fantasi, så de kan forestille sig en bedre verden og give dem evner og mod til at ændre samfundet på den måde, de ønsker det.

5*Det skal være det lokale skolevæsens rettesnor, når en ny nordisk skole skal implementeres.

6*Der er ikke brug for test, kontrol og ensretning, men tillid til at samarbejdet mellem professionelle lærere, elever og forældre skaber de bedste skoler, med høj faglighed, fællesskab og omsorg for alle børn..

7*Der er brug for at genoprette normeringerne i daginstitutionerne.

8*Maks 22 elever i folkeskolens klasser.

9*Børn i indskolingen skal have 2-lærer timer 10 timer om ugen.

10*Frederikshavn kommune skal indgå en ny lokalaftale med lærerforeningen, hvor lærerne garanteres tid til forberedelse, for det er vigtigere at der er kvalitet i børnenes skoledag end at den er lang.

Ældreomsorg

Ældres rettigheder og selvbestemmelse skal respekteres. Det “frie valg” mellem privat og offentlig leverandør giver ikke flere valgmuligheder. Et frit valg sikres derimod ved, at plejecentre, ældreboliger, forebyggende hjemmebesøg og hjemmepleje tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov.

Kommunen som arbejdsplads

Frederikshavn kommunes mange ansatte gør hver dag et nyttigt og vigtigt stykke arbejde for at skabe en god og tryg hverdag for Frederikshavn kommunes borgere. For at sikre, at de ansatte kan udføre deres arbejde tilfredsstillende, kræves respekt for de ansattes arbejde, inddragelse af de ansattes faglighed og øget medindflydelse for de ansatte i stedet for økonomiske styringsmodeller.

Arbejdsmiljø

Frederikshavn Byråd skal tage ansvar for arbejdsmiljøet i kommunen. Arbejdsmiljøet er ikke den enkeltes problem, men arbejdspladsens problem. Frederikshavn kommune skal være en god arbejdsplads, hvor der sikres et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Sundhed skal ind i arbejdsmiljøet ved at der ansættes sundhedspersonale, som står til rådighed for kommunens ansatte.

 Privatisering

Udlicitering og privatisering er med til at undergrave det fælles ejerskab og demokratiet og er medvirkende til, at byrådets ansvar forfladiges. De kollektive forsyninger el, vand og varme skal være kollektivt ejet. Kommunale opgaver skal udføres af kommunalt ansatte. Enhedslisten vil i stedet arbejde for indlicitering. Frederikshavn kommune skal stille klare krav til leverandører og tjenesteydere om, at deres leverancer er fremstillet ved overholdelse af gældende hovedoverenskomster og at de påtager sig et uddannelsesansvar.

Åbenhed og demokrati

Frederikshavn skal være en kommune, hvor politiske beslutninger træffes i offentlighed og ikke på hemmelige møder uden referat. Det er byrådet, der skal træffe beslutningerne på baggrund af en offentlig debat og ved at inddrage borgere, brugere og personale i beslutningsprocessen. Frederikshavn skal være en kommune for alle. Den enkelte borgers baggrund, ressourcer og behov skal tilgodeses, forskelligheder skal respekteres og kommunen skal sikre lige muligheder for kulturel udfoldelse for alle.

Borgerinddragelse

Borgerne skal inddrages i væsentlige beslutninger i kommunen. Indbyggerne i Frederikshavn kommune skal både føle og vide, at det er deres kommune og ikke embedsmændenes eller politikernes. I dagligdagen betyder det, at brugerindflydelsen skal styrkes feks gennem skolebestyrelser og brugerråd og ved at sagerne sendes i offentlig høring i god tid inden byrådet træffer den endelige beslutning. Vi ønsker at sikre borgernes indflydelse ved at oprette rådgivende organer på andre områder ligesom vi ønsker at oprette lokalråd i de mindre byer.

Handicappede

Borgere med funktionsnedsættelse skal have de samme rettigheder og muligheder som alle andre borgere. Det betyder bl.a. at Frederikshavn kommune skal sikre lige adgang til bygninger og begivenheder for alle. Også adgangen til information skal sikres for hørehandicappede, synshandicappede og ordblinde.

Etniske minoriteter

Borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal sikres en respektfuld og ligeværdig behandling i det kommunale system. Der skal tages hensyn til de særlige behov og ressourcer, borgere med etnisk minoritetsbaggrund kan have. Borgere med etnisk minoritetsbaggrund anspores/gives et kærligt puf til at deltage i byens demokratiske organer såsom skolebestyrelser, beboerforeninger, byråd m.m.En kulturpolitik for kommunens borgereFrederikshavn skal være en pulserende og kreativ kommune, der stiller ressourcer og faciliteter til rådighed for udvikling af nye ideer og som vedligeholder og udbygger faciliteter til aktører inden for kultur- og fritidslivet. Enhedslisten vil styrke de brede vækstlag inden for kultur, idræt og foreningslivet.

Biblioteker

Der skal være adgang til biblioteker i alle dele af kommunen.