Modern American Recycling Services M.A.R.S.

Skrotpladsen i baggrunden arkiv fho

Sæby d. 9. juli 2018.

Rejsen med ”MARS”.

Hvor er det godt, at den første hurdle for at Rejsen med M.A.R.S. (Modern American Recycling Services) kan nå sit mål i Frederikshavn.

Der er nu besluttet en konkret opbevaringsplads, hvor det radioaktive affald, fra ophugning af boreplatformen kan transporteres hen. Det er et stort skridt hen mod, at den rejse kan lande lykkeligt med forsvarlig ophugning af skibe og olieboreplatforme i henholdsvis 2018 og fremefter her i Frederikshavn under sikre miljømæssige og arbejdsmæssige forhold.

Det store, vedholdende pres fra mange forskellige grupper og enkeltpersoner og pressens interesse for sagen har endelig resulteret i beslutningen om, at det farlige affald skal transporteres til opbevaring i Esbjerg.

Det er meget opmuntrende at presset har virket!

Dette giver håb og tro på, at de øvrige miljøspørgsmål som skal afklares, for at få et ordentligt arbejdsmiljø på havnen og hindre miljømæssige skader på naturen også vil blive taget alvorligt og afklaret inden MARS starter op.

Skrotpladsen på havnen arkivfoto fho

Et af de vigtige spørgsmål der skal afklares, er spørgsmålet om forurening i forbindelse med skærebrænding. Her gives der ifølge miljøgodkendelsen tilladelse til, at virksomheder og mennesker der arbejder på tilstødende og nærliggende arealer udenfor MARSés område, bliver udsat for partikelforurening langt over de tilladte grænseværdier. I alt må 100 medarbejdere på e´n gang arbejde med skærebrændere i fri luft, selv om Arbejdstilsynet kræver, at det skal ske afskærmet og med punktudsugning.

Det kan ikke være rigtigt, at mennesker i nærheden af Mars skal udsættes for sygdomsfremkaldende stoffer. Det er jo ikke ufarlige stoffer der skæres i, men skibe og platforme der i deres opbygning og i forbindelse med deres laster indeholder forskellige farlige stoffer som asbest, PCB, tungmetaller eller lignende stoffer. Det må derfor være et krav, at der findes tekniske løsninger i form af udsugning, afskærmning og lignende, så partikelforurening udenfor virksomheden undgås. Vi kan sende folk til månen, så teknikken er der, det er kun et spørgsmål om, hvad det vil koste at sikre mennesker der arbejder eller befinder sig i nærheden af MARS i andre ærinder.

Vi i Enhedslisten håber at ledelsen af MARS og Frederikshavn byråds politikere vil vise ansvarlighed, så ingen mennesker skal påføres skader eller sygdomme i forbindelse med Mars´es virksomhed.

Vi afventer MARS´ og byrådets tilbagemelding på disse spørgsmål, og vi vil fortsat følge med i om kravene til Mars kommer til at leve op til de EU-regler, Danmark har tilsluttet sig for at sikre miljø og natur, når der skal arbejdes med ophugning af skibe mm.

Enhedslistens KommunalPolitiske Udvalg/

Carsten Nielsen og Ida Skov