Nordjylland er slet ikke enige om en Egholmforbindelse

På regionsrådsmødet 27.04.21 kunne vi fra Enhedslisten, SF og Radikale Venstre ikke støtte opbakningen til en Egholmforbindelse – som lå i det høringssvar, der var fremlagt i forhold til VVM-undersøgelsen vedr. Egholmforbindelsen.

Vi har noteret os at VVM-undersøgelsen peger på en række negative effekter ved etableringen af en Egholmforbindelse, som ikke opvejes af positive effekter, men tværtimod er særdeles omkostningstung:

  • For en meget stor del af de nordjyske borger vil Egholmforbindelsen ikke give nogen rejsetidsgevinst. En del borgere vil opleve en – næppe realiserbar – rejsetidsforkortelse på omkring 2 min., en mindre del borgere vil opleve en rejsetidsforkortelse på 6-8 min – endelig vil en stor del af borgerne opleve en rejsetidsforlængelse ved etablering af Egholmforbindelsen.
  • Etableringen af Egholmforbindelsen vil i sig selv medføre øget biltrafik -trafikspring- og hermed medvirke til at øge CO Hertil kommer den CO2udledning, der er i forbindelse med anlæggelsen af forbindelsen. Denne stigning i COudledningen er i strid med Regions Nordjyllands mål om at mindske COudledningen, det er i strid med de nordjyske kommuners mål om at reducere COudledningen i arbejdet med DK2020 klimaplanerne – og derudover er øgningen af COudledningen i strid med statens egen klimapolitik og klimamål.
  • Etableringen af Egholmforbindelsen vil medføre at flere borgere, især i Aalborg, vil blive udsat for støj over den fastansatte grænseværdi på 58 dB og langt flere vil opleve støjgener og komme til at leve med støj, som overstiger WHO’s grænseværdi på 53 dB. Støj i dette omfang er sundhedsskadeligt. VVM-undersøgelsen peger på at det de fleste steder ikke er muligt at støjskærme sig ud af problemet.
  • Etableringen af Egholmforbindelsen inddrager og ødelægger naturområder og forringer forudsætningerne for dyre- og fuglelivet, både nord og syd for fjorden samt på Egholm. Vigtig natur vil få forringede vilkår og det gælder også for en række dyrearter, – særligt fisk og fugle.
  • Både ved etableringen af Egholmforbindelsen og i forbindelse med anvendelsen, udsættes grundvandsressourcen og vandindvindingsboringerne ved Drastrup, Aalborg Kommunes største og vigtigste drikkevandsområde, for risiko for forurening. Der peges i VVM undersøgelsen ikke på holdbare løsninger på dette.
  • Etableringen af Egholmforbindelsen vil betyde at vandkvaliteten i Østerå, Hasseris Å og Lindholm Å vil blive påvirket negativt af forurenet vand fra motorvejen, herunder bl.a. ved mikroplast, der tillige føres fra åer og vandløb til Limfjorden og videre ud i havet. Mikroplasts indvirkning på konsumfisk er endnu ikke fuldt ud klarlagt.
  • Egholmforbindelsen har som konsekvens, at den visuelle oplevelse af landskabet vil blive markant forringet. Dette vil være særligt markant i Østerådalen, i Hasseris Enge, Sofiendal Enge, Drastrup Enge og omkring Limfjorden. Vigtige rekreative områder, stier og kolonihaver vil blive negativt påvirket eller ødelagt af øget støj, visuel påvirkning, barriereeffekt og direkte fysisk påvirkning.
  • Egholmforbindelsen har endvidere stor negativ effekt for beboerne på Egholm og for Egholm som rekreativt område og turistdestination. De oplevelsesmæssige værdier ved at sejle til en forholdsvis uforstyrret ø, hvor der er langt til storbyens larm, går tabt.

Vi opfordrer derfor regeringen til at trække Egholmforbindelsen ud af infrastukturforhandlingerne og i stedet tage initiativ til infrastrukturindsatser, som er mere bæredygtige og som kan medvirke til at Region Nordjyllands og statens klimamål kan nås.

Lene Linnemann, Regionsrådsmedlem for SF, [email protected]
Gitte Lopdrup, Regionsrådsmedlem for Radikale Venstre [email protected]
Susanne Flydtkjær, Regionsrådsmedlem for Enhedslisten, [email protected]