Opfordring fra Enhedslisten om at fritage skolerne i Frederikshavn Kommune fra De Nationale Test.

Opfordring fra Enhedslisten om at fritage skolerne i Frederikshavn Kommune fra De Nationale Test.

Jeg har bedt Børne-og Ungdomsvalgets formand, om at udvalget behandler et forslag om at Frederikshavn Kommune retter henvendelse til undervisningsministeren, for at søge om, at  Frederikshavn Kommunes skoler fritages for at deltage i De Nationale Test i 2021 med henvisning til at eleverne i en lang periode ikke har fået den undervisning, som de nationale test er udformet på baggrund af, men under den lange periode med nedlukning udelukkende har fået fjernundervisning. Desuden er det vigtigt, at så meget som muligt af den undervisningstid, der er tilbage af skoleåret bruges til undervisning i fagene og til at fremme klasse-fællesskaberne og ikke til test via computer.

Byrådsmedlem Ida Skov
Ida Skov i byrådet
arkiv/Poul E Wæhrens

 Enhedslisten har længe arbejdet for helt at afskaffe de tvungne nationale test. Det gør vi stadig, men den situation eleverne og lærere nu er i efter den lange periode med restriktioner gør det vigtigt at skolerne i hvert fald ikke tvinges til at gennemføre testene i den nuværende situation.

De nationale test blev stillet i bero i 2019, da uafhængig forskning påviste, at testene var så fejlbehæftede, at de ikke gav et dækkende billede af elevernes faktiske faglige niveau, og at de derfor hverken kunne benyttes som styringsredskab af skolerne eller til vurderinger af kvaliteten af lærernes undervisning.

De danske elever har siden marts 2020 befundet sig i en undervisningsmæssig krisetilstand. De har været hjemsendt i sammenlagt flere måneder, hvor de har været henvist til digital undervisning eller til en fysisk skolegang underlagt en stribe restriktioner. På trods af lærernes store indsats, så kan undervisningen under de betingelser aldrig blive af samme kvalitet som normalt, og det har haft alvorlige konsekvenser for både elevernes læring og deres trivsel.

Det er spild af ressourcer, hvis skolerne skal gennemføre de nationale test midt i en pandemi-krise, hvor fokus alene burde være på undervisningen og elevernes trivsel, og det er fuldstændig urimeligt at stresse skoleeleverne på den måde.

Jeg vil opfordre BU udvalget til at vurdere, hvordan man bedst søger om fritagelse fra De Nationale Test, om det skal være borgmesteren på vegne af Byrådet, der søger eller hvilken fremgangsmåde der er mest korrekt.

På vegne af Enhedslistens Kommunalpolitiske Udvalg/

Ida Skov

medlem af Byrådet.