Talepapir 1. behandling af budget 2018

Talepapir 1. behandling af budget 2018

I år ser det ud til, at der er mere luft i Frederikshavns Kommunes økonomi end der har været de første 3 år af denne BR periode.  Efter de sidste oplysninger om tildeling af centrale midler til kommunerne er rammerne for kommunens økonomi endda blevet en del forbedret i forhold til det som var forventet og indregnet i det første budgetforslag.

Enhedslisten havde gerne set, at Frederikshavn Kommune havde indført dækningsafgift eller hævet grundskyldspromillen, så vi bedre kunne budgettere for også overslagsårene og dermed blive fri for at høre efter kommunevalget, at nu skal der strammes og nedlægges stillinger igen . og så vi ikke igen skal stifte nye lån og dermed belastes af nye afdrag og renter, men det ville som I ved kun SF og El være med til.

Enhedslisten henstiller, at budgettet for 2018 ender med at fjerne forringelser af den borgernære velfærd, og at der bliver afsat midler til nogle fornuftige investeringer, der gavner os alle ved at sikre bedre forebyggelse og ved at lette vejen for mennesker på  overførselsindkomster ud af KH og integrationsydelse ind i forskellige former for meningsfyldt arbejde.

Tak til borgmesteren for invitation til budgetforhandlinger. Det har vi selvfølgelig takket ja til og vi går konstruktivt til forhandlingerne, hvor vi  vil pege på de  forslag, som vi finder uspiselige for de borgere, vi opfatter os som forsvarere for, og vi vil komme med forslag til forbedringer.

Der er to præmisser for budgetforslaget som det ligger nu, som Enhedslisten mener skaber problemer for forholdene i kommunen i 2018.

Den ene er flertallets beslutning om at skære 1 % ned på driften efter grønthøstermetoden hvert eneste år, en slags lokalt omprioriteringsbidrag, i budgettet nu kaldet budgettilpasning.

Den anden præmis er den praksis, der har udviklet sig i denne byrådsperiode at lade 25 mio af servicerammen stå som en post på driftsbudgettet, men som er tænkt at forblive ubrugt og forblive i kommunekassen.

Først  den lokalt besluttede 1 % besparelse.

Den lokalt besluttede  årlige reduktion på 1 % fungerer sådan, at nedskæringerne et år kører videre for altid i efterfølgende år, derpå lægges der  følgende år en ny 1 % besparelse oveni.

Da det første budgetforslag for 2018 blev udfærdiget ud fra de oplysninger, der var kendt i foråret, blev der lagt ind i budgettet, at alle udvalg skulle finde den besparelser på 1%, som byråds flertallet har bestemt, der skal spares hvert eneste år på servicen i Frederikshavns Kommune.

I år skulle alle udvalg tillige finde ca. ¼% besparelse, som skulle afleveres til staten i moderniserings-og effektiviseringsbidrag.

Siden da er der sket det, at økonomiaftalen mellem staten og kommunerne har resulteret i, at kommunerne – samlet set –  i stedet for at skulle aflevere penge til staten får tilført 0,8 mia. For Frederikshavn Kommune betyder det at vi får tilført godt 3 mio i stedet for at skulle aflevere ca 6 mio.

Derfor ville det være normalt, at budgetforslaget blev tilrettet, så udvalgene ikke skulle finde de besparelser, der skulle gå til moderniserings-og effektiviserings – bidraget til staten.

Økonomiudvalget har i stedet besluttet at spare – kravets størrelse til udvalgene står ved magt, også for den del, hvor begrundelsen er bortfaldet. Det vil sige, at det lokale omprioriteringsbidrag, i år kaldet budgettilpasning uden videre er steget fra 1 % til 1,21 %.

Det mener El er en forkert og mærkelig måde at lave budgetforslag på. De øvrige poster, som vi nu ved har ændret sig efter det første budgetforslag, er reguleret, så de passer med de korrekte beløb, vi nu kender.

Det gælder blot ikke den reduktion, som var begrundet i, at vi troede, der skulle afleveres et moderniserings -og effektiviserings – bidrag, selv om vi nu ved, at kommunen i stedet for at aflevere penge til staten får tilført nogle.

Det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg har forsøgt.

Derfor håber jeg i det mindste hermed, at have gjort klart for alle, at det er foregået på den måde. Det har politikerne lov til, men jeg synes, det ville være mere reelt at sige det højt, at det er en kommunal beslutning fra flertallet, at der skal spares 1 ¼ % i alle udvalg i 2018 i stedet for 1%.

Om puljen, der hedder ”reservation af servicerammen” som ikke er planlagt brugt, men alligevel er posteret som en driftsudgift, vil jeg sige:

Det kan synes snusfornuftigt at have en sådan buffer, men efterhånden når halvdelen af landets kommuner gør det samme, er det en stærkt virkende årsag til, at kommunerne hvert år ikke udnytter servicerammen, selvom alle kommuner har brug for at bruge mere, og selv om der er mange kommuner, der har råd til at bruge dem.

Frederikshavns kommunes kassebeholdning er nu 40-50 mio højere end det mål BR har sat for den. der er samlet set generelt er underforbrug i kommunerne, så puljen ”reservation af servicerammen” er efter vores opfattelse en uskik.

Hvis den pulje udnyttes til drift er der plads i budgettet til at undlade det lokale omprioriteringsbidrag. Så kan daginstitutionerne få tilført de pædagoger, der så desperat mangler, skolerne kan få kvalitet i indskolingen, fritidsklubberne kan få genoprettet niveauet  og handicapområdet kan bevare sit niveau.

Vi vil arbejde for, der endelig bliver sat penge af til en kombineret borgerrådgiver og whistleblower og til investering i at få sygefraværet for vores ansatte ned. Det vil for øvrigt også hurtigt bidrage  positivt til økonomien.

Enhedslisten ser frem til budgetforhandlingerne, og henstiller, de ender med et resultat, som vi kan bakke op om.

Ida Skov Enhedslisten