Klage af miljøgodkendelse – ophugningsvirksomheden MARS

 

Etablering af Mars, ophugningsværft for boreplatforme og skibe, i Frederikshavn

Frederikshavn kommune har den 18.marts 2018 meddelt en miljøgodkendelse til virksomheden Mars, som er ved at etablere ophugningsvirksomhed for boreplatforme og skibe i Frederikshavn.

Vi mener, det er positivt, hvis der etableres en virksomhed på havnen, som kan nedbryde de olieskibe og borerigge, som tages ud af brug, men det skal sikres, at det sker uden stor fare for forurening, og gældende regler for den slags arbejde skal sikres overholdt.

Vi vil gerne påklage at miljøgodkendelsens krav ikke sikrer mod at virksomheden kan være skyld i en fremtidig alvorlig forurening specielt af arbejdsmiljø på havnearealerne, på grunden ved nedsivning og af områdets havmiljø.

Godkendelsen er baseret på at en række kritiske opgaver udføres til vands og ikke på befæstet område, som muliggør opsamling af spild og forurenende stoffer. Der tillades endvidere et oplæg af farligt affald i det fri på en placering og et underlag, som indebærer en væsentlig risiko for spredning af forurening med farlige stoffer til overfladevand og hav.

Endelig tillader man i væsentligt omfang opskæring med skærebrændere i stedet for klipning, og der er risiko for forurening med støv, røg og støj på omgivelserne.

Miljøgodkendelsen bygger på en vvm-screening, som konkluderer at der ikke er nogen miljørisiko. Der er dog ændringer i forhold til oplysningerne i vvm-screeningen, f.eks. er max-tallet for skærebrændere, der er i gang samtidig øget fra max. 25 skærebrændere til max.100 skærebrændere

Klagen omhandler følgende hovedpåstande:

A. EU-forordningen om ophugning er ikke overholdt.

Frederikshavn kommune meddeler med miljøgodkendelsen: Tilladelse til at fjerne farligt affald fra skibe og boreplatforme, mens de er ved kaj.  Forordningen kræver at aktiviteten sker på land og at alt farligt affald kan samles sikkert op.  Desuden har Danmark tilsluttet sig FN’s Hongkong konvention, der skal sikre, at mennesker og miljø bliver bedre beskyttet, når skibe ophugges. Dette indebærer skærpede miljøkrav, som er mere vidtgående end den givne miljøgodkendelse opfylder

B. Frederikshavn kommune burde have foretaget en VVM-vurdering, idet forudsætningerne for VMM-screeningen ikke er opfyldt mht. affald og risiko for forurening af havet. Kommunen har henvist til, at disse krav ville blive håndteret i miljøgodkendelse, men dette er ikke sket.

C. Det er tvivlsomt, om Frederikshavn kommune har hjemmel til at meddele en godkendelse, der indebærer risiko for forurenende aktiviteter på havområdet. (oplag til ophugning, fjernelse af Norm og farligt affald ved kaj). Miljøstyrelsen bør være rette myndighed herfor.

I Miljøgodkendelsen stilles ikke de nødvendige krav til indretning og drift samt kontrol af virksomheden.

Der stilles krav om flydespærring om skibe ved kaj. En sådan vil ingen effekt have i forhold til hovedparten af de miljøfarlige stoffer eller de radioaktive stoffer. Det kan ikke være tilladt at fjerne farligt affald fra skibe, som ikke er oplagt på fast,tæt grund med afløb.  b. Frederikshavn kommune meddeler dispensation for etablering af tæt gulv og opsamling af alt overfladevand til behandling, idet man tillader belægning med grus/skærver i stedet for membran

C. Oplagsarealet er inddæmmet areal bag fremskudt mole med stor vanddybde og med overflade i kote 2,5.  I højvande optræder ved Frederikshavn vandspejl i op til kote 1,39 som 20 års hændelse, jfr. Kystdirektoratets højvandsstatistik for 2017, udgivet febr. 2018. Bølgehøjder på 1,5 meter er ikke usædvanlige, og anvendes i VVM-vurderingen for havnene som beregningsgrundlag.

Der burde være foretaget en analyse af risikoen for overskyl af arbejds- og oplagsarealerne, men man har slet ikke beskæftiget sig med denne risiko for bortskyl af farligt og ikke farligt affald. Dette burde danne grundlag for en vurdering af behovet for afskærmende vægge. Overskyl af arealerne vil bevirke, at man ikke kan opsamle overfladevandet som forudsat.

Lovgrundlag:

Etableringen af en ophugningsvirksomhed bliver både reguleret af EU-forordning om ophugning nr. 1257/2013, af Danmarks tiltrædelse af Hongkong-konventionen, krav om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven samt vvm-vurdering/screening .

Europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF gælder som ramme for miljøgodkendelsen.

EU-forordningen: AFSNIT III SKIBSOPHUGNINGSANLÆG Artikel 13 Krav til skibsophugningsanlæg, som er nødvendige for at blive optaget på den europæiske liste 1.  For at blive optaget på den europæiske liste skal et skibsophugningsanlæg overholde følgende krav i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Hongkongkonventionen og under hensyn til de relevante retningslinjer fra IMO, ILO, Baselkonventionen og Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte samt andre internationale retningslinjer: a) det er godkendt af de kompetente myndigheder til at varetage skibsophugningsaktiviteter b) det er udformet, bygget og drevet på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde c) det drives fra bygningsstrukturer d) det fastlægger håndterings- og overvågningssystemer, -procedurer og -teknikker, som har til formål at forebygge, reducere, minimere og så vidt muligt fjerne: i) sundhedsrisici for de berørte arbejdere og befolkningen i nærheden af skibsophugningsanlægget, og ii) negative virkninger på miljøet forårsaget af skibsophugning e) det udarbejder en skibsophugningsplan for anlægget

Heri er krav til at ophugning skal opfylde følgende krav – som ikke er imødekommet i miljøgodkendelsen:

a. det er udformet, bygget og drevet på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde  Dette krav opfyldes ikke, når der ikke er sikker opsamling og behandling af overfladevand  Oplag af affald på et kajområde som ikke er tæt men befæstet med grus og skærver. Af miljøgodkendelse fremgår, at man er klar over at dette ikke er tæt, men at man forventer det vil blive det med tiden. Der er ingen begrundelse for det forsvarlige i at dispensere for kravet om tæt belægning – og ingen reference for forventningen om at belægningen bliver tæt med tiden.  Man formulerer en forventning om, at opfyldet vil blive forurenet og skal håndteres.  Der er ikke beregninger vedr. udsivning/gennemsivning. Der stilles ikke krav om kontinuerlig overvågning for tungmetaller, radioaktivitet, miljøfremmede stoffer i opfyldet og i udsivning herfra.

b. det drives fra bygningsstrukturer. Dette krav opfyldes ikke, når en del af ophugningen sker i vandet/ved kaj.

I miljøgodkendelsen tilladelse arbejde på vandet ved kaj, oplag i og ved havn. Der vil således være risiko for afledning af forurening til havet via overfladevand, via overskyl over kajen, via tab mens man arbejder på skibene ved kaj og ved udsivning gennem grus og skærver

c. Fastlægge håndterings- og overvågningssystemer, – procedurer og teknikker, der har til formål at forebygge, reducere, minimere og så vidt muligt fjerne sundhedsrisici for de berørte arbejdere og befolkningen i nærheden af skibsophugningsanlægget, og ii) negative virkninger på miljøet forårsaget af skibsophugning e) det udarbejder en skibsophugningsplan for anlægget Der  tillades skærebrænding i ikke-defineret omfang, der stilles ikke konkrete

miljøkrav eller kontrolplaner og kontinuerlig overvågning for luftkvalitet, vandkvalitet, havforurening etc.

 

d. Inddæmning af alle farlige materialer, der findes om bord, under hele skibsophugningsprocessen med henblik på at forhindre udslip af disse materialer til miljøet og tillige håndtering af farlige materialer samt farligt affald, der frembringes under skibsophugningsprocessen udelukkende på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem.

Myndighedshåndteringen har været således:

a. VVM for udbygning af havnen: I 2014 godkendes udbygning med en bred ydermole med et erhvervsareal på ca. 20.000 m2, omgivet af hav på begge sider.  Der blev udført en VVM på selve etableringen med fokus på effekt på sedimentering og påvirkning af strømningsforhold.

VVM-redegørelsen og miljørapporten er udarbejdet for Frederikshavn Havn af COWI A/S, i samarbejde med Fredrikshavn Kommune, Kystdirektoratet og Trafikstyrelsen. Frederikshavn Kommune er planmyndighed for anlægsarbejder på land, mens Kystdirektoratet i det meste af projektperioden har været myndighed for den del af anlægget, der ligger på søterritoriet. Fra februar 2014 overtog Trafikstyrelsen ressortmyndigheden fra Kystdirektoratet.Det nævnes at der på området vil kunne etableres forskellig erhvervsaktivitet.

I hovedrapporten side 71 står:

”Der er gennemført vurderinger af effekter af anlægsarbejder og effekter i driftsfasen. Driftsaktiviteterne på den fremtidige havn afhænger af, hvilke typer virksomheder, der lejer sig ind på havnens arealer, når denne er færdigetableret. For at kunne vurdere det samlede anlægsprojekts virkninger på miljøet er der foretaget en vurdering af, hvilke mulige hovedaktiviteter den fremtidige havn forventes at indeholde. Derefter er der foretaget en vurdering af de typiske aktiviteter, der udføres i forbindelse med den fremtidige driftssituation og de afledte miljøeffekter med fokus på støj, luftkvalitet og afledt trafik. De virksomheder, som efter havnens etablering lejer sig ind på arealerne skal separat søge myndighederne om nødvendige miljøgodkendelser til deres aktiviteter. Alle relevante aktiviteter vil således blive miljøvurderet igen på baggrund af mere detaljerede oplysninger, end der foreligger på nuværende tidspunkt.”

Det vil sige at aktiviteten ”ophugning” ikke er VVM-vurderet fyldestgørende, idet dette skal ske når der er er et konkret projekt.

b. Frederikshavn kommune modtager en ansøgning fra MARS om etablering på arealet.  Frederikshavn kommune foretager en VVM screening for en udvidelse af havnen med et længere kajareal, med Cowi som rådgiver, dateret 15. 9 2017. Denne

screening omhandler også kun anlægs og driftspåvirkning af selve havneanlægget.

c. Plan og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune godkender den 5. 9.2017  en VVM-screening for MARS´s ophugningsvirksomhed. Forslag til afgørelse vedlagt dagsordenen, med indstilling om at en VVM-vurdering ikke findes nødvendig. udvalget beslutter af følge indstillingen.

Af dagsordenen fremgår:  Virksomheden vil dække et areal på 290.000 m2 , hvilket udgør den primære del af havneudvidelsens Etape 1 på i alt 330.000 m2 . En mindre del af virksomheden vil blive placeret på det eksisterende havneareal. På virksomheden vil der ske ophugning af skibe og platforme ved brug af klipning og skærebrænding. Der vil blive anvendt store kraner til flytning af ophugningsemner og materialer. Den højeste kran vil under drift arbejde i en maksimal højde på 120 meter. Der vil blive etableret et beddingsanlæg, hvor skibe ophales til ophugning. Virksomheden forventer at beskæftige 60-200 personer med ophugningsarbejde samt 16-18 personer i administrationen. Det forventes, at anlægget vil ophugge ca. 15 skibe på årsbasis svarende til ca. 150.000 tons. Desuden forventes ophugning af 4-5 platforme svarende til 50.000 tons om året. Der forventes således at blive håndteret ca. 200.000 tons materialer om året. 90-95 % af ophugningsmaterialerne vil blive transporteret bort fra anlægget med skib, hvilket svarer til 8-20 skibe på årsbasis. 5-10 % af materialerne transporteres bort med lastbiler, der sammen med øvrig transport af råvarer mm vil betyde en samlet transport på 5-10 lastbiler dagligt.

Der vil blive oplagret skrot på arealerne i bunker med en maksimal højde på 10 meter. Lejlighedsvis vil der blive opbevaret skibe og platforme i havnen eller udenfor havnen forinden ophugning. Det forventes, at der højest vil opbevares ét skib på reden af maksimalt én uges varighed. Plan- og Miljøudvalget – 05-09-2017 15:00 Side 10 af 27 Farlige stoffer og affaldsprodukter, herunder affald med et indhold af naturligt forekommende radioaktivt materiale (NORM) vil inden selve ophugningen blive fjernet fra ophugningsemnerne af Fortum Waste Solution A/S (tidligere Kommunekemi), der efterfølgende står for den videre håndtering og bortskaffelse af det farlige affald. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) skal give tilladelse til håndtering af NORMaffald.

Beddingen vil blive etableret med en betonbelægning og afløbsrender til opsamling af eventuelt spild. De kajnære arealer etableres med grus/skærver med en underliggende membran. De bagvedliggende arealer planlægges etableret med grus/skærver. I forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen, vil det blive vurderet om denne belægning er tilstrækkelig, eller om det ligeledes skal etableres med underliggende membran. På alle arealer etableres et system til opsamling af overfladevand. Der vil blive etableret et avanceret rensningsanlæg til håndtering af forurenet overfladevand, inden det udledes til havnebassinet.

VVM-screeningsskemaet indikerer ikke, at der er foretaget nogen kritisk risikovurdering i forhold til opbevaring af skibe til ophugning i og udenfor havnene,

risiko for spredning af radioaktivt affald eller virksomhedens ansøgning om at måtte etablere oplag af ophugningsaffald på arealer uden belægning.

Der står ingen steder i sagsfremstillingen at der tillades direkte udledning af forurenet overfladevand under kraftige regnskyl, eller at der ikke stilles sædvanlige krav om helt tæt underlag.

I vvm-screeningsskemaet vedr. affald står:

Håndtering af affald: Farligt affald (fx asbest, olier, elektronikaffald samt radioaktivt affald (NORM)) vil inden selve ophugningen blive fjernet fra ophugningsemnerne af Fortum Waste Solution A/S (tidligere Kommunekemi), der efterfølgende står for den videre håndtering og bortskaffelse af det farlige affald. Der vil maksimalt være oplagret 100 tons farligt affald på anlægget.

Det oplyses altså, at der er en eksisterende ordning til håndtering heraf, som man tilslutter sig. Det fremgår efterfølgende af miljøgodkendelsen, at dette ikke er tilfældet. Altså er VVM-screeningen ikke korrekt på dette punkt. Der findes antageligt ikke i Danmark en løsning herfor endnu, som virksomheden har kunnet indgå en konkret aftale med. Det kan give en risiko for ophobning og utilstrækkelig håndtering af det farlige affald og Norm-affaldet, som ikke er håndteret i hverken VVM-screening eller miljøgodkendelse.

Udvalgsformanden for Plan og Miljø i Frederikshavn kommune oplyser, at der ikke er grund til at udføre en VVM for projektet/virksomheden, da kommunen har lavet sin egen miljøscreening som er lige så god. Man har også udtalt, at der jo er lavet en vvm-screening for havneudvidelsen. Denne omhandler imidlertid ikke selve ophugningsaktiviteten.

Det vurderes, at VVM-screeningen ikke har været tilstrækkelig grundig i vurderingen af risici for forurening, men forudsat at dette kunne håndteres ved at stille de rette krav i miljøgodkendelse, – hvilket så ikke er sket.

Efter beslutningen om ikke-VVM pligt har der af et byrådsmedlem været søgt aktindsigt vedr. håndteringen af Normaffald samt ….   Der blev da oplyst, at der endnu ikke findes en aftale med et godkendt firma. Heller ikke i miljøgodkendelsen er dette forhold helt afklaret, men det kan forstås at der fjernes farligt affald og radioaktivt affald fra fartøjerne mens de er på vandet.

Frederikshavn kommune meddeler den 9. marts 2018 en miljøgodkendelse til virksomheden MARS.

I Miljøgodkendelsen er der forhold, som ikke er håndteret tilstrækkeligt.

I nedenstående kommenteres i forhold til de enkelte punkter i miljøgodkendelsen.

Samlet vurderes miljøgodkendelsen ikke egnet til at regulere miljøbelastningen fra virksomheden. Der vil være risiko for udledning af forurenende stoffer til vandmiljøet, til

ophobning af forurening i undergrund under virksomheden samt risiko for forurening med støv og luft, særligt fra skærebrænding. Der står således at der vil blive tale om partikkelforurening over grænseværdierne på nabogrunde med erhvervsvirksomheder, selvom der tages i betragtning at der formodes at en stor del af partiklerne er så store at de falder ned inden for ansøgers egen grund.

a. Virksomheden er ikke formelt registreret i Danmark, har ikke CVR nummer. Kan en ikke registreret virksomhed opnå en miljøgodkendelse og tilladelse til at drive virksomhed i Danmark. Hvorledes vil man sikre placering af entydigt juridisk ansvar?

Pkt. 1 -3. Udnyttelse af godkendelse. Vedr. Normaffald henvises til at Sundhedsstyrelsens regler skal overholdes. Der mangler helt generelt og væsentligt en henvisning til at EU-forordningen skal overholdes, både vedr. kravene til de skibe/platforme der skal ophugges og vedr. egen indretning og drift.

Pkt. 4. Der bør stilles krav om en tilstrækkelig garanti, der kan sikre økonomi til oprydning og rensning af arealerne ved nedlukning.

Pkt. 5. Der står:  Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Denne definition lever ikke op til sædvanlig definition af hvad der er en tæt belægning. Man tillader en nedsivning i belægningsmaterialet og hermed en forurening af ukendt karakter. Dette er i modstrid med EU-forordningen.

Der bør stilles krav om tæt gulv, dvs. støbt eller tæt membran under gulv/belægning.

Punkt 6. Vedr. affaldshåndteringen er oplysningerne om bortskaffelse af Norm-affald ikke fyldestgørende.

Pkt 7 Man har ikke sikret sig, at indtrængende havvand – via sider på kajanlægget og ved overskyl af bølger – rent faktisk og teknisk muligt kan blive opsamlet. Forholdet og løsningen er ikke realistisk beskrevet.

Punkt 9. Med formuleringen tillader man at der arbejdes på skibe og platforme ved kaj, og udføres ophugning i vand og ikke på land – Kravet om flydespærring vil ikke have effekt i forhold til radioaktivt mudder, miljøfremmede stoffer mv. og er nærmest af kosmetisk karakter.

Af forudsætningerne fremgår: Lejlighedsvis vil der blive opbevaret skibe og platforme i havnen eller uden for havnen forinden ophugning.

Farlige materialer og affald fjernes fra skibet, mens det ligger ved kaj. Materialer og affald bringes i land på kajen, hvor det pakkes for efterfølgende at blive placeret indendørs i

specielle containere i lagerbygning A og B. Det er Fortum Waste Solution A/S, der står for dette arbejde. Når skibet er tømt for farlige stoffer og væsker skæres skibet ned og demonteres. Større fraktioner løftes op på kajnære arealer.

Man kunne have valgt en løsning hvor alt arbejde sker i en tørdok, således at risikoen for forurening af havet minimeres.

Omfanget af aktivitet på land bør give anledning til en vurdering af om Frederikshavn kommune er rette myndighed til godkendelsen af aktiviteten.

Punkt 11. Væsentlig forurening skal altid meddeles alarmcentralen, med tilsynsmyndigheden som sekundær, da hurtig og præcis kontakt og reaktion er afgørende.

Punkt 13. Kravene vedr. lugt, røg og støv er så upræcise, at de er uegnede til en regulering. De skal konkretiseres. Der stilles ikke krav til hvad der er tilladt inden for virksomhedens område af hensyn til de personer, der opholder sig der?

Punkt 15. Der tillades neddeling ved skærebrænding i ikke defineret omfang. Det vil være umuligt at regulere. EU-forordningen tillader ikke neddeling ved skærebrænding. Man kan ikke anvende begrebet ”i det omfang det er muligt”. Det er elastisk i metermål, som tillader virksomheden at anvende skærebrænding i alt for stort omfang, til skade for både støj, luftkvalitet, risiko for brand, sundhed og forurening. Man bør i stedet stille krav om at al neddeling sker ved klipning. Konkrete undtagelser kræver et tillæg til godkendelsen, og det bør så tilføjes.

Punkt 16. Kravet om kontrol med skærerøg er meget diffust og bør suppleres med en struktureret måleprogram med angivelse af grænseværdier i luft – både inde på virksomheden og ved skel.

Punkt. 17. Støj. Der stilles krav om støj til naboområderne. Hvad er naboområder? Menes der andre virksomheder, offentlig vej. Hvad med støjens udbredelse over vand?

Punkt 28. Man tillader udendørs opbevaring af farligt affald i op til et år i store mængder. Er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, såfremt området oversvømmes ved overskyl.

Punkt 33. man tillader udendørs oplag af farligt affald, i tætte tankgårde. Med definitionen af tæt i punkt 5, betyder dette at der kan ske nedsivning af forurening fra farligt affald til opfyldsmaterialet, til havet. Der er ikke defineret et grundigt kontrolprogram herfor. Der bør være krav om tætte membraner under, som ved kontrolleret affaldsdeponi, hvor man også er istand til at finde holdbare løsninger der tåler vægtbelastning med at lægge membranen tilpas dybt. Der skal være målebrønde til kontrol af vandet i belægningen, og oppumpning til rensning, hvis nødvendigt.

Punkt 38 Der tillades opbevaring under overdækning. Dette er ikke den samme sikkerhed, som i en bygning.

Punkt 41. Brand. Hvorledes kan man opsamle slukningsvand, når der ikke kræves tæt belægning. Dette krav giver kun mening, hvis belægningen skal være tæt.

Punkt 53. Der bør også udføres tæthedsprøvning før opstart.

Punkt 58. Der bør ligeledes ske opsamling af vand over membranerne, som ledes til rensning.

Punkt 59. Der bør være kontinuelig overvågning af udledningen af overfladevand, f.eks. for ledningsevne, olie, SS, radioaktivitet. Og vandføringsvægtede døgnprøver.

Det er ikke tydeligt, hvorledes måleprogrammet dækker de forventede problematiske stoffer. Man bør her forholde sig til listen af farlige/miljøfremmede stoffer i Hongkong Konventionen, som bl.a. dækker ozonopløsende stoffer, pcb, asbest og antifouling.

Der tillades bye pass, dvs. direkte udledning af utilstrækkeligt renset overfladevand under store regnskyl. Dette kan reelt betyde, at der udlejes store mængder forurenet spildevand uden kontrol, uden krav, uden måling. Der formuleres ikke krav til hyppighed, simpel behandling af bye-pass eller anden form for regulering.

Vi er bekymrede for effekten af de miljøfremmede stoffer ved spredning i havet omkring Frederikshavn, både i forhold til fisk og skaldyr. Der kan være en risiko for at fiskeriet skades. Vi er også bekymrede for badevandskvaliteten ved de nærtliggende badestrande?

Punkt 71. Virksomheden bør omgående kontakte miljømyndigheden, ved overskridelse af maksimale udlederkrav, – så man kan tage aktion på akutte forhold. Kravet om underretning inden for 14 dage er ikke egnet til håndtering af akutte og potentielt forurenende situationer.

Punkt 77. Sikkerhedsstillelsen er langt fra tilstrækkelig, hvis den skal dække oprensning eller bortkørsel af forurenet opfyld under pladsen. F.eks. 200.000 m2 areal i en højde på 2 meter vil med en behandlingspris på f.eks. 500 kr./m3 for olieforurenet jord kunne give en udgift på 200 mio. kr.

I godkendelsen stilles der ikke krav om håndtering af Normaffaldet, i det omfang det ikke kan modtages af Nord, tidl. Kommunekemi.

Frederikshavn kommune finder at der er tilstrækkeligt tid til at finde en løsning. Erfaringerne fra Esbjerg viser, at det kan være umuligt at få fjernet affaldet fordi der ikke er et godkendt sted med plads nok til at opbevare affaldet. Da forholdet er kritisk bør en løsning være indeholdt i miljøgodkendelsen.

Udledning til havet. I forudsætningerne for miljøgod1kendelsen skriver man med henvisning til VVM for havneudvidelsen at der ikke er risiko for stormflod eller oversvømmelse. Men man tager ikke højde for bølgepåvirkningen, som vil øge belastningen på de befæstede arealer voldsomt i perioder.

d. 04.04.18 Enhedslisten Frederikshavn Læsø/

Ida Skov

Tronderupvej 26

9900 Frederikshavn