Vedtægter

Revideret og opdateret på generalforsamlingen 11 juni 2020

Vedtægter For Enhedslisten Frederikshavn Læsø

Gælder fra 11 juni 2020


Vedtægter

Side 1.

Enhedslisten   Frederikshavn-Læsø

Vedtægter for Enhedslisten Frederikshavn-Læsø

 • l. Navn og hjemsted:

Afdelingens navn er Enhedslisten Frederikshavn-Læsø.

Afdelingens hjemsted er Frederikshavn kommune samt Læsø kommune.

 • 2. Formål

Afdelingen er en lokalafdeling under “Enhedslisten – de rød-grønne” og tilslutter sig dermed dennes grundlag og idé.

Afdelingen vil arbejde for at styrke venstrefløjen i hele Frederikshavn Kommune samt Læsø, både i bevægelserne og parlamentarisk.

 • 3. Medlemskab

Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingens arbejdsudvalg, eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling.

Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Frederikshavn og Læsø Kommune er også medlem af Enhedslisten Frederikshavn – Læsø, medmindre medlemmet er overflyttet til anden lokalafdeling.

 • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 3. Arbejdsudvalget er ansvarligt for indkaldelsen, der skal være skriftlig og medlemmerne i hænde senest fire uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde både tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Senest to uger før generalforsamlingen skal følge en dagsorden der som minimum indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Arbejdsudvalgets beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
 5. Budget for det kommende år.
 6. Valg af arbejdsudvalg, kontaktperson, kasserer, og revisor.
 7. Eventuelt.

Stk. 5. Ethvert medlem kan senest 7 dage før generalforsamlingen fremsætte beslutningsforslag. Forslagene fremsendes til medlemmerne, evt. gennem arbejdsudvalget, hvorefter forslagene offentliggøres på hjemmesiden.

Stk. 6. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er fremmødte medlemmer af lokalafdelingen.

Stk. 7. Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 8. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

Stk. 9. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Dette offentliggøres på afdelingens hjemmeside.

Version 27.03. marts 2018 Side 1 af 3

 

Side 2

Enhedslisten     Frederikshavn-Læsø

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer eller mindst 2 af arbejdsudvalgets medlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

Arbejdsudvalget indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

 • 6. Afdelingens arbejdsudvalg

Stk. 1. Arbejdsudvalget består af 3-5 medlemmer. Der vælges mindst 1 suppleant.

Stk. 3. Arbejdsudvalget afholder så vidt muligt møde mindst 1 gang om måneden.

Stk. 4. Arbejdsudvalget kan mellem medlemsmøderne udtale sig på afdelingens vegne eller træffe politiske beslutninger, såfremt det drejer sig om sager, hvor det ikke er tidsmæssigt muligt at inddrage medlemsmødet.

Stk. 5. Arbejdsudvalgets møder er som udgangspunkt åbne, men arbejdsudvalget kan i særlige tilfælde beslutte at behandle enkelte punkter bag lukkede døre.

Stk. 6. Personsager behandles altid af AU i samarbejde med landskontoret

 • 7. Medlemsmøderne

Stk. 1. Medlemsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2. Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 3 gange hvert halvår.

Stk. 3. Hvert kvartal fastlægges møderækken for det kommende kvartal, og denne offentliggøres på Enhedslisten Frederikshavn afdelingens hjemmeside.

Stk. 4. Dagsordenen for mødet kan indeholde følgende punkter: – Valg af dirigent og referent. – Siden sidst og meddelelser. – Aktuelle sager til beslutning. – Kommende aktiviteter. – Eventuelt.

Stk. 5. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra mødet. Dette offentliggøres på afdelingens hjemmeside. Arbejdsudvalget er ansvarlig for den journalistiske udformning.

Stk. 6. Det er medlemsmødet, der vælger delegerede til Enhedslistens årsmøde.

Stk. 7. Arbejdsudvalget kan indkalde til ekstraordinært medlemsmøde.

 • 8. Afstemning

Stk. 1. Afstemninger i afdelingen foregår ved almindeligt flertal, med mindre vedtægterne foreskriver andet.

Stk. 2. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot én stemmeberettiget ønsker dette.

Stk. 3. Alle personvalg er skriftlige.

Stk. 4. Til valg af arbejdsudvalgsmedlemmer har alle medlemmer mulighed for at stemme på en over halvdelen af det antal, der skal vælges.

 • 9. Opstilling til byrådsvalget

Stk. 1. Opstillingslisten til byrådsvalget i Frederikshavn kommune vedtages af medlemsmødet. Medlemsmødet kan beslutte urafstemning om opstillingslisterne.

Stk. 2. Generalforsamlingen beslutter opstillingsformen.

Version 27.03. marts 2018 Side 2 af 3

 

Side 3.

Enhedslisten     Frederikshavn-Læsø

 • 10. Eksterne poster

Stk. 1. Besættelse af poster i råd, udvalg og nævn, der ikke er forbeholdt byrådsmedlemmer, foretages af medlemsmødet.

Stk. 2. Enhedslistens medlemmer, som vælges til byråd, råd, udvalg eller nævn i kraft af deres medlemskab af Enhedslisten, kan ikke modtage personlig betaling derfor. Betalingen afleveres til partiet med fradrag for skat og andre udgifter, som er betinget af deltagelse i disse råd.

 • 11. Hæftelse

Afdelingen hæfter alene for dens formue. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller arbejdsudvalget nogen personlig hæftelse.

 • 12. Regnskab

Stk. 1. Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Arbejdsudvalget er ansvarligt for afdelingens økonomi over for generalforsamlingen og medlemsmødet.

Stk. 3. Afdelingens bogholderi er åbent for alle medlemmer og fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 4. Kassereren fører afdelingens regnskab og holder løbende arbejdsudvalget orienteret. Midler, som ikke skal anvendes til den daglige drift, indsættes på afdelingens bankkonto.

 • 13. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan kun foretages på en generalforsamling, og ændringsforslag skal sendes ud til alle medlemmer sammen med dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal (2/3) blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, eller almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

 • 14. Nedlæggelse

Stk. 1. Til nedlæggelse af afdelingen kræves kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. I tilfælde af afdelingens nedlæggelse tilfalder afdelingens økonomiske aktiver ” Enhedslisten – de rød-grønne”

 • 15. Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Dato for vedtagelse: 2. marts 2011

 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 9. marts 2016

Version 27.03. marts 2018 Side 3 af 3