Enhedslisten går til budgetforhandlinger for 2022 med fokus på Velfærd og Klima!

Pressemeddelelse:  Enhedslisten går til budgetforhandlingerne for 2022 med fokus på Velfærd og Klima!

I år har vores kommune for første gang ikke fået tildelt penge fra puljen til særligt vanskeligt stillet kommuner, fordi vores kassebeholdning er for stor. Vi HAR penge i kommunekassen.

Enhedslisten står for økonomisk ansvarlighed og arbejder for en genopretning af velfærden, hvilket på nogle områder sker fra et meget lavt niveau! Vi mener at pengene bør bruges på øget velfærd for kommunes borgere.

Derfor mener vi, det er afgørende at den årlige 1 % forringelse fjernes fra Sundheds- samt Kultur- og Fritids områderne, som det allerede er sket for de øvrige velfærdsområder. Det giver ingen mening med den nuværende økonomiske situation at skære mere ned på sundhedspleje, genoptræning, sygepleje eller på støtten fra Kultur og Fritid til foreningerne.

De kommunale skoler skal give lærerne bedre muligheder for at løfte eleverne både trivselsmæssigt og fagligt. Derfor peger vi på følgende:

 • Kortere skoledage i indskolingen (0-2 kl.) på lige fod med øvrige årgange samt opnormering af SFO pædagogtimer for at dække øget åbningstid
 • Flere 2-lærertimer
 • Maks 22 elever i klasserne, startende med de nye 0. og 1. klasser
 • 1 leder og 1 forældrebestyrelse pr. skole for at genskabe lokalt ejerskab, nærdemokrati og forældreinddragelse

Kursen mod bedre normeringer på dagtilbudsområdet skal fortsætte og nu også omfatte dagplejen og fritidstilbud.

 • STOP stigningen i forældrebetalingen
 • Dagplejen skal bevares som et reelt alternativ over hele kommunen
 • Reel opgørelse af normeringer i dagtilbud så ferie, kurser og sygdom ikke regnes med som om personalet er sammen med børnene. Opgørelsen skal foretages for hver enkelt institution og ikke blot som et kommunalt gennemsnit

Et økonomisk løft til hjemmeplejen, plejecentrene og psykiatrien.

 • Flere hænder!
 • Tissepauser til medarbejderne og andre konkrete tiltag til at fremme et sundt, trygt og udviklende arbejdsmiljø for kommunes ansatte og ikke mindst for at skabe tryghed og livskvalitet for borgeren.

Det haster med at få skub i effektueringen af kommunens klimaplan.

 • Udtagning af kommunalt ejet jord til natur eller økologisk landbrug
 • Udtag intensivt drevet landbrugsjord langs kommunens vandløb til sikring af grundvand
 • Sikre skolevejene med cykelstier, så flere skolebørn kan cykle fremfor at blive kørt i bil til skole

I Enhedslisten ved vi godt, at vi i kraft af vores størrelse – eller manglende størrelse – kun kan forvente at få vores ønsker tilgodeset, hvis vi kan overbevise flertallet om, at de er til gavn for vores kommune som helhed, og hvis folk udenfor byrådet er enige med os og hjælper med til at forklare det for “deres” politikere.

De ønsker og krav vi har til næste års kommunale budget er ikke nok til at genoprette velfærden, de er kun et skridt den rigtige vej. Til gengæld er de fuldt forsvarlige i forhold til kommunens økonomi.